E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKoukol, Ondřej

Interní pedagog, mykologie.

o.koukol@seznam.cz

OSOBNÍ DATA

Narozen: 23.2.1979 v Praze
Stav: ženatý

OBOROVÁ PŘÍPRAVA A PRAXE

Studium

 • 1985 - 1993: základní škola v Praze v Modřanech
 • 1993 - 1997: Gymnázium Oty Pavla v Praze v Radotíně
 • 1997 - 2000: bakalářský stupeň studijního programu „odborná biologie” PřF UK v květnu 2000 obhájena seminární práce na téma: „Ascomycetes on pine species. A literary excerption.“ (oponent RNDr. Mirko Svrček, Národní muzeum, Praha)
 • 2000 - 2002: magisterský stupeň programu „odborná biologie” PřF UK, diplomní zaměření - systematika a ekologie hub, Kat. botaniky, Odd. bezcévných rostlin v květnu 2002 obhájena diplomová práce: „Saprotrofní askomycety kolonizující opad borovice lesní a borovice vejmutovky v NP České Švýcarsko“ (školitel: prom. biol. Karel Prášil, oponent RNDr. Martina Réblová, Ph. D.)
 • 2000 – 2002 souběžné studium „učitelství biologie“ PřF UK
 • 2002-2007: postgraduální studium „botaniky“ na katedře botaniky UK, PřF, dizertační práce na téma: „Fungal transformation of humic acids and phosphorus from spruce litter needles.“ vypracována na Odd. mykorhizních symbióz Botanického ústavu AV ČR, školitel: Mgr. Miroslava Vosátka, Csc.; oponent: Kari Steffen, Ph.D., UH, Helsinky

Zaměstnání

 • od 2009: odborný asistent na katedře botaniky UK, PřF
 • od 2006: asistent na katedře botaniky UK, PřF
 • 2003–2007: částečný pracovní úvazek v Botanickém ústavu AV ČR (40 %)

Jazykové schopnosti: plynně angličtina (FCE, stupeň B), pasivní znalost němčiny

PEDAGOGICKÁ ČINNOST

 • B120P76I Botanika bezcévných rostlin (praktická cvičení k přednášce)
 • B120T61 Terénní cvičení z botaniky (vedení exkurzí)
 • MB120C77B Metody studia v kryptogamologii
 • MB120P49 Ekologie hub
 • MB120P124 Mykologie (pro učitele)
 • MB120P127 Cvičení z mykologie (pro učitele)
 • MB120C114 Laboratorní práce z ekofyziologie hub
 • B120T116 Mykologicko-fytopatologická exkurze
 • MB180C27 Pozorování a pokus organismální I

GRANTY

 • 2009–2011 - GAČR 206/09/P295 (Biodiverzita a funkce mikroskopických askomycetů na opadu borovice lesní, hl. řešitel)
 • 2008–2012 - GAČR 526/08/0751 (Půdní procesy a mikrobní společenstva se vztahem k cyklům C a N v průběhu regenerace horského smrkového lesa po kůrovcové kalamitě, spoluřešitel, hl. řešitel P. Baldrián, MBÚ AVČR)
 • 2008 - FRVŠ 626/2008 (Laboratorní práce z ekofyziologie hub - nový předmět na Univerzitě Karlově, Přírodovědecké fakultě zaplňující opomíjenou oblast výuky mykologie, hl. řešitel)
 • 2007–2009 - GAAV KJB601110718 (Vliv pancířníku (Acari: Oribatida) na disperzi a kompetici saprotrofních hub: modelová studie na příkladu borového opadu, hl. řešitel)
 • 2004 - FRVŠ 120/41-202951 (The effect of interaction of selected fungal species on decomposition of Picea abies needle litter, hl. řešitel)

ODBORNÉ AKTIVITY

 • 2005 - 7. setkání mladých mykologů (ČVSM), 13.-16.10.2005 Libušín, hlavní organizátor
 • od 2004 - člen České vědecké společnosti pro mykologii a British Mycological Society
 • 2004 - Genes and genetic engineering for arbuscular mycorrhiza technology and application in sustainable agriculture (Genomyca), 23. – 24.4.2004, Průhonice, spoluorganizátor konference.

PUBLIKACE

 • Koukol O. & Kolářová Z. (2010): Bactrodesmium gabretae (anamorphic Helotiales), a new sporodochial species described from spruce needles. Nova Hedwigia, 91: 243–248.
 • Koukol O. (2010): Revision of “Septonema ochraceum” revealed three new species of Venturiaceae and Herpotrichiellaceae. Mycological Progress, 9: 369–378.
 • Koukol O., Mourek J., Janovský Z., Černá K. (2009): Do oribatid mites (Acari: Oribatida) show a higher preference for ubiquitous vs. specialized saprotrophic fungi from pine litter? Soil Biology & Biochemistry, 41: 1124–1131.
 • Koukol O. (2009): Geographical distribution of Scleroconidioma sphagnicola in coniferous forests in Europe and Canada. Czech Mycology, 61(1): 112–124.
 • Koukol O., Beňová B., Vosmanská M., Frantík T., Vosátka M., Kovářová M. (2008): Decomposition of spruce litter needles of different quality by Setulipes androsaceus and Thysanophora penicillioides. Plant and Soil, 311: 151–159.
 • Koukol O., Novák F., Hrabal R. (2008): Composition of the organic phosphorus fraction in basidiocarps of saprotrophic and mycorrhizal fungi. Soil Biology & Biochemistry, 40: 2464–2467.
 • Koukol O. & Kovářová M. (2007): Autecology of Scleroconidioma sphagnicola particularly in Šumava National Park (Czech Republic. Czech Mycology, 59(1): 111–123.
 • Koukol O. (2007): Effect of Pinus strobus L. invasion on the mycoflora of pine litter needles in the Bohemian Switzerland National Park (Czech Republic). In: Sandstone Landscapes (Härtel H. et al. Eds.), pp.229–233.
 • Koukol O., Mrnka L., Kulhánková A., Vosátka M. (2006): Competition of Scleroconidioma sphagnicola with fungi decomposing spruce litter needles. Canadian Journal of Botany 84 (3): 469–476.
 • Koukol O., Novák F., Hrabal R. & Vosátka M. (2006): Saprotrophic fungi transform organic phosphorus from spruce needle litter. Soil Biology & Biochemistry, 38: 3372–3379
 • Novák F., Koukol O., Hrabal R., Bartošová I. & Kalčík J. (2006): Determination of P-org species in fungus Xerocomus badius by 31P NMR spectroscopy. Chemické Listy 100: 596–597
 • Koukol O., Gryndler M., Novák F., Vosátka M. (2004): Effect of Chalara longipes on decomposition of humic acids from Picea abies needle litter. Folia Microbiologica 49 (5): 574–578.

Ostatní

 • Koukol O. (2010): Co víme o druhu Acrodontium crateriforme? Mykologické listy, 111: 1218.
 • Koukol O. (2007): Fungal transformation of humic acids and phosphorus from spruce litter needles. 49 pp., [dizertační práce, uloženo v: Knih. kat. bot. PřF v Praze UK].
 • Mourek J., Koukol O., Hrabáková M., Černá K., Brettlová P., Novozámská E., Mourková J., Janšta P. & Zikánová B. (2007): Biological Summer Course Arachne – Spider Web Connecting People and Different Branches of Science. In: Science Education: Models and Networking of Student Research Training under 21 (Csermely P. & al., eds.), pp. 201-211.
 • Koukol O. & Novotný D. (2007): Ekologie hub. Mykologické listy, 100: 6-8.
 • Koukol O. (2007): Chlór, špička žíněná a krystaly na myceliu. Mykologické listy, 102: 4-8.
 • Koukol O. (2006): Kompetice hub v labyrintu lesního opadu. Živa 2006: 153-154.
 • Zikánová B., Koukol O. (2006): Inhibiční účinek látek v zubní pastě. Biologie-chemie-zeměpis. 2 (15): 70-73.
 • Novák F., Hrabal R., Koukol O., Bartošová I. & Kalčík J. (2005): Transformation of organic phosphorus during Picea abies needle litter decomposition. In: Humic Substances in Ecosystems 6 (Zaujec A. & al., eds.), Proc. of the 6th Int. Conf, Račkova dolina, June 19 -22, 2005. pp. 122-125.
 • Koukol O. & Mourek J. (2004): Participants’ impression. – ECHA News, 18(2): 10-11.
 • Řezáč M., Strnadová V., Koukol O., Hrabáková M. (2002): V syrském pohoří Džebel Ansáríja. Živa 2002: 189-192
 • Koukol O. (2002): Saprotrophic ascomycetes colonizing litter of Pinus sylvestris and Pinus strobes in Czech-Switzerland National Park. 116 pp., [in Czech, Dipl. práce, depon in: Knih. kat. bot. PřF UK, Praha].
 • Koukol O. (2000): Ascomycetes on pine species. A literary excerption. 125 pp., [Bsc. thesis, deposited in: Library of Dept. of Botany, Faculty of Sciences, Prague]

KONFERENCE

 • 31. 7. – 5. 8. 2010, Edinburgh, UK, 9th International Mycological Congress, poster: Interactions between microfungi and oribatid mites in Scots pine litter – preferential consumption, competition and dispersal (Koukol O., Janovský Z., Černá K. & Mourek J.)
 • 8. – 13. 9. 2007, Manchester, UK, Ecology of Fungal Communities, BMS Meeting, lecture: Saprotrophic fungi transform organic phosphorus from spruce litter needles (Koukol O., Novák F., Hrabal R., Kovářová M. & Vosátka M.)
 • 20. – 25. 8. 2006, Cairns, Australia, 8th International Mycological Congress poster: Saprotrophic fungi transform organic phosphorus from spruce litter needles (Koukol O., Novák F., Hrabal R. & Vosátka M.)
 • 14. – 18. 3. 2005, Badajoz, Spain, BioMicroWorld 2005 poster: Microsystems simulating fungal decomposition of forest litter material and their application in forestry (Koukol O., Vosátka M. & Novák F.)
 • 31. 3. – 1. 4. 2004, Bath, UK, 154th Meeting of SGM poster: The effect of Chalara longipes (Preuss) Cooke on decomposition of humic acids from spruce needle litter. (Koukol O., Vosátka M. & Novák F.)
 • 4. – 12. 9. 2004, Freiburg, BRD, Eurosoil 2004 poster: The effect of litter colonising fungi on decomposition of humic acids from spruce needle litter (Koukol O., Novák F. & Vosátka M.)
 • 13. – 15. 9. 2004, Nottingham, UK, BMS Meeting poster: Fungal interactions on spruce needle litter – a laboratory study (Koukol O.)
 • 11. – 17. 8. 2002, Oslo, Norway, 7th International Mycological Congress poster: Effect of the Pinus strobus invasion on the mycoflora of litter needles (Koukol O. & Prášil K.)
 • 14. – 20. 9. 2002 Doubice, ČR, Diversity, Ecology and Conservation poster: Litter decomposition and decomposer communities in Pinus sylvestris and Pinus strobus forests in the Bohemia Switzerland National Park (Koukol O., Kulhánková A. & Mourek J.)

Akce dokumentů