E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZemřel emeritní profesor UK, Ing. Jan Jeník, CSc., dr.h.c.

Dne 13. února 2022, ve věku 93 let zemřel emeritní profesor UK, Ing. Jan Jeník, CSc., dr.h.c. 

Jan Jeník byl jedním z mimořádně významných českých přírodovědců s bohatými zkušenostmi a vědeckými ohlasy z různých kontinentů a zemí světa, vůdčí postava středoevropské geobotaniky, lesnictví a ekologie a zakladatelská osobnost moderního integrovaného výzkumu horských, říčních nebo rašeliništních ekosystémů. Zkoumal povrch zemského glóbu od rovníkových oblastí po arktické, od savan a stepí po mokřady a běhuté vody, od planárních poloh po velehorské stupně. Jan Jeník byl  badatelem širokého vzdělání se smyslem pro mezioborovost a citem pro nekonvenční vysvětlování přírodních fenoménů a složitých ekologických jevů, v nichž figuruje jako strukturotvorný prvek rostlinná formace. Při interpretacích respektoval časová i prostorová měřítka, pohyboval se od cirkadiánních rytmů po geohistorii, od rostlinných orgánů po ekosystémy. Zasáhl do směrů od kořenové ekofyziologie, přes fenologii rostlin, dendrologii, silvologii, nauku o vegetaci, bioklimatologii, po ekosystémovou a krajinnou ekologii.

Byl autorem značného počtu vědeckých publikací, včetně několika desítek knih a monografií nebo  kapitol ve světových kompendiích. O poznání v oboru se s nadšením a vášní dělil se svými studenty nebo mladšími kolegy na všech pracovištích, kam se řízením osudu dostal. Politicky vynucený odchod z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kdy tu od r. 1971 již nesměl učit, přetrhl jeho úspěšný vědecký i pedagogický vývoj v průběhu 60. let minulého století, ale naštěstí mu pomohl přečkat období tzv. normalizace azyl nejprve na průhonickém a pak na třeboňském pracovišti Botanického ústavu Čs. akademie věd. V r. 1990 se vrátil na své původní působiště, Přírodovědeckou fakultu UK. V rámci rehabilitací pracovníků poškozených režimem před rokem 1989 mu byl přiznán titul profesor a vedl pak ka­ted­ru botaniky až do r. 1995, kdy dosáhl dů­chodového věku. I potom však na fakultě působil jako emeritní profesor.

Jan Jeník v průběhu své dlouhé vědecké a pedagogické kariéry podstatným způsobem ovlivnil vývoj v botanice a obecné ekologii jak v teorii, tak v přenosu poznatků a přírodovědných hledisek do praxe moderního lesnictví, státní ochrany přírody nebo územní správy, kde všude působil jako respektovaný vědecký poradce. Byl členem řady mezinárodních a národních vědeckých společností, redakčních rad, grémií mezinárodního dosahu jako např. předsedou Národního komitétu programu UNESCO/MAB. V tomto kontextu zužitkoval své zkušenosti a znalosti zejména při zřizování a hodnocení biosférických rezervací. V letech 1994-1997 byl předsedou početné komise s účastí zahraničních odborníků, která hodnotila činnost ústavů Akademie věd.  Je nositelem řady ocenění – v r. 1993 obdržel cenu UNESCO Sultan Qaboos Prize za celoživotní  práci v ochraně  životního prostředí, v r. 1994 dostává Cenu ministra životního prostředí, v r. 1995 Zlatou pamětní medaili UK, v r. 1997 medaili AV ČR De scientia et humanitate optime meritis. K tomu přibylo několik čestných členství v odborných společnostech a institucích. V r. 2019 byl Učenou společností České republiky oceněn medailí za zásluhy o rozvoj vědy.

Jan Jeník vyslal do světa své mnohé žáky a má řadu následovníků ve vějíři směrů vyjmenovaných výše. I přes nepřízeň osudu v jistých životních etapách nepozbyl entusiasmu, kdy se projevila jeho výchova mezi skauty (právě ocenění Junáckým válečným křížem Za vlast si údajně vážil ze všech nejvíc). Své přesvědčení o hodnotě výzkumu přírody a životního prostředí vtělil nesmazatelnou stopou do společenství na alma mater nejen v prostoru botanického areálu v Benátské ulici na Praze 2.

 

Poslední rozloučení se koná ve čtvrtek 24.2.2022 v 11.15 v obřadní síni krematoria v Motole.

Přiložený soubor: Jan Jenik smutecni oznameni.pdf
Publikováno: Pondělí 21.02.2022 00:00

Akce dokumentů