E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUsnesení krizového štábu PřF UK ze dne 16. 3. 2020

Krizový štáb PřF UK na svém zasedání dne 16. 3. 2020 přijal následující usnesení:

 

1. Krizový štáb doporučuje všem zaměstnancům fakulty, a to zejména těm, kteří dosáhli 60 let věku, aby po dohodě s vedoucími pracovišť a v souladu s doporučením vlády ČR pracovali v režimu práce z domova (home office). 

2. Vedoucí kateder, ústavů a oddělení fakulty zajistí nouzový provoz na svých pracovištích, v to zahrnujíc dle potřeby i práci v režimu home office.

3. Oddělení děkanátu zajistí zpracování došlých dokumentů cestou podatelny (8 až 11 h) či elektronicky. Úřední hodiny na jednotlivých odděleních se z preventivních důvodů až do odvolání ruší (osobní kontakt je v současné době nežádoucí). 

4. Aktuální informace v angličtině jsou pro zahraniční studenty a zaměstnance dostupné na stránkách RUK i s odkazy na průběžně aktualizované zdroje (Vláda ČR, MZ, MZV aj.): https://cuni.cz/UKEN-379.html?news=9601&locale=en.
https://www.vlada.cz/en/

5. Budovy fakulty budou kvůli kontrole vstupu třetích osob až do odvolání uzavřeny. Vstup do budov bude nadále možný pouze prostřednictvím čipového systému. Třetím osobám se vstup do budov fakulty bez přítomnosti/doprovodu zaměstnance fakulty zakazuje.

6. Vedení fakulty doporučuje pro cestu na fakultu využívat individuální prostředky dopravy, rovněž informuje o dočasné možnosti parkování na modrých zónách zdarma. Fakultní parkovací místa fungují bez omezení.

7. Při plnění studijních povinností se studenti řídí pokyny vyučujících, které pedagogové zveřejňují či zasílají k jednotlivým předmětům prostřednictvím SIS. Byla zrušena přímá výuka, ale výuka probíhá jinými formami (nejčastěji přes internet apod.). 

Při řešení problémů s nesplněním studijních povinností bude pravděpodobně posuzováno, zda problém souvisel se zásahem vyšší moci (překážkami vyplývajícími z mimořádných opatření), nebo pramenil z nedbalosti studenta (jednání v rozporu s pokyny vyučujících).

Termíny kontroly plnění studijních povinností (zápočty, zkoušky) i další termíny budou po odvolání mimořádných opatření podle situace upraveny a žádosti studentů budou poté posuzovány v souladu s těmito změnami.

8. Pro možnost pořádání přednášek s velkým počtem posluchačů a zajištění kvalitního přenosu budou na každé sekci přizpůsobeny vybrané posluchárny pro formu přes You tube. V současné chvíli byly takto upraveny posluchárny Levá rýsovna a Z1 v budově Albertov 6, zpřístupnění poslucháren na biologické a chemické sekci bude pedagogům následně rovněž oznámeno. Přednášky je doporučeno konat on line prostřednictvím aplikace Meet či Skype dle platného rozvrhu. Návody pro využití distančních nástrojů jsou k dispozici na webových stránkách fakulty. (V případě pořizování záznamů přednášek fakulta po odvolání mimořádných opatření podpoří další využití materiálů k akreditaci kurzů distančního vzdělávání.) 

9. Stipendia budou vyplacena ve stanovených termínech a studenti nezbytná prohlášení podepíší až po odvolání mimořádných opatření. V případě opožděně podaného odvolání proti rozhodnutí o přiznání stipendia bude otázka prominutí zmeškání lhůty pro podání odvolání řešena ve prospěch studenta.

10. Vedení fakulty bude iniciovat posun termínu podávání návrhů projektů GAČR prostřednictvím zástupce UK v RVVI.

 

V Praze dne 16. 3. 2020                         prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.

 

 

Publikováno: Pondělí 16.03.2020 12:25

Akce dokumentů