E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSdělení tajemníka č. 01/2020 k výši cestovních náhrad v roce 2020

UNIVERZITA KARLOVA

Přírodovědecká fakulta                                                  

Albertov 6, 128 00 Praha 2

 

 

SDĚLENÍ TAJEMNÍKA č. 01/2020

k výši cestovních náhrad v roce 2020

 

Čl. 1

Předmět úpravy

Toto sdělení informuje o výši cestovních náhrad, které budou uplatňovány v roce 2020 při pracovních cestách zaměstnanců Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty, v souladu s opatřením děkana č. 01/2020 k cestám zaměstnanců a studentů, a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou MFČR č. 310/2019 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020 a vyhláškou MPSV č. 358/2019 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

 

Čl. 2

Stravné

1. Od 1. 1. 2020 přísluší zaměstnanci fakulty na každý kalendářní den tuzemské pracovní cesty stravné ve výši:

a.) 87,- Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b.) 131,- Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,

c.) 206,- Kč, trvá-li pracovní cesta 18 až 24 hodin.

 

2. Výše zahraničního stravného se řídí vyhláškou MF ČR č. 310/2019 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020, která je dostupná na intranetové stránce ekonomického oddělení.

 

Čl. 3

Průměrná cena pohonných hmot

1. Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty činí:

a) 32,00 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,

b) 36,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,

c) 31,80 Kč u motorové nafty,

d)   4,80 Kč u kilowatthodiny elektřiny.

 

2.  Spotřebu pohonné hmoty silničního motorového vozidla vypočítá zaměstnavatel z údajů o spotřebě uvedených v technickém průkazu použitého vozidla, které je zaměstnanec povinen zaměstnavateli předložit. Jestliže technický průkaz vozidla tyto údaje neobsahuje, přísluší zaměstnanci náhrada výdajů za pohonné hmoty, jen pokud spotřebu pohonné hmoty prokáže technickým průkazem vozidla shodného typu se shodným objemem válců. Při určení spotřeby pohonné hmoty použije zaměstnavatel údaj o spotřebě pro kombinovaný provoz podle norem Evropské unie. Není-li tento údaj v technickém průkazu uveden, vypočítá zaměstnavatel spotřebu pohonné hmoty vozidla aritmetickým průměrem z údajů v technickém průkazu uvedených.

 

 

 

Čl. 4

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí u osobních silničních motorových vozidel 4,20 Kč.

 

 

 

Čl. 5

Závěrečná ustanovení

1. Toto sdělení ruší Sdělení tajemníka č. 03/2018.

2. Podle tohoto sdělení se poskytují cestovní náhrady od 1. 1. 2020.

 

V Praze dne 1. 1. 2020

 

 

 

Ing. Karel Mozr, MBA

                                                                                                                              tajemník fakulty

 

Publikováno: Středa 01.01.2020 10:20

Akce dokumentů