E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInterní pokyny pro podávání nových projektů GAUK 2018

Nové přihlášky projektů pro rok 2018 - Fakultní termín pro podání nových přihlášek ve webové aplikaci je 13.11.2017. Termín je platný do půlnoci určeného dne.

Interní pokyny pro podávání nových projektů GAUK 2018

Nové přihlášky projektů pro rok 2018 - Fakultní termín pro podání nových přihlášek ve webové aplikaci je 13.11.2017. Termín je platný do půlnoci určeného dne.

Kontaktní osoba: Bc. Romana Hogenová (linka 1164, romana.hogenova@natur.cuni.cz)

Další termíny:
Pokračování projektů (dílčí zprávy): 15.1.2018
Závěrečné zprávy: 3.4.2018

Přihlášky se vyplňují výhradně v elektronické podobě na adrese:
https://is.cuni.cz/webapps/?lang=cs

V případě technického problému s aplikací GAUK využijte Poradnu – odpověď obdržíte zpravidla do druhého dne.
POZOR – v případě otevření aplikace a Vaší nečinnosti v ní se aplikace automaticky po 2 hod. uzavře. Neuložené texty budou ztraceny!!!

PODMÍNKY:
Projekty možno navrhnout na 1 - 3 roky, záleží na uvážení řešitele.

Přihlášku nového projektu může podat student zapsaný na univerzitě a studující v doktorském studijním programu, anebo v magisterském studijním programu. Student, který má přerušeno studium, nemůže podat přihlášku. ….(přečtěte si „Grantový řád“).

Žadatel-student v doktorském studijním programu, jak prezenční formy studia, tak kombinované formy studia, může v rámci položky „finanční požadavky“ požadovat stipendium.

V řešitelském kolektivu musí být vždy školitel nebo vedoucí diplomové práce žadatele (možno navrhnout mzdu dle finančních limitů).

Členem navrhovaného řešitelského týmu je vždy školitel žadatele, nebo, nestuduje-li žadatel v doktorském studijním programu - jiný akademický pracovník, kterým, má - li žadatel zadánu diplomovou práci, je zpravidla vedoucí této práce.

Lze se účastnit souběžně pouze na 1 projektu GAUK  jako hlavní řešitel a max. 2 jako člen řešitelského týmu.

Tj. pokud máte v současné době probíhající (nikoliv letos končící) projekt GAUK, nemůžete žádat o další. Můžete „pouze“ být napsáni na dalších 2 projektech jako členové týmu.

 

Pro školitele – externistu vždy navrhujte DPP nebo DPČ. Školitel, který je zaměstnanec PřF musí mít navrženu mzdu. Totéž platí pro případné členy řeš. týmu. Pokud již nejsou studenty a nejsou ani zaměstnanci PřF je nutno navrhnout DPP v opačném případě mzdu.

Výše finančních prostředků, kterou lze přidělit projektu činí nejvýše 300.000 Kč ročně.

Rozpočet projektu plánujete vždy na 1 kalendářní rok. Požadavky na další roky uvádíte v dílčích zprávách.

Členění rozpočtu:

  • pojistné je započítáno rovnou do mzdy (upozorňuji, že je třeba u mzdy zohlednit, že z ní budou počítány zákonné odvody 35,5%)
  • ostatní neinvestiční náklady (materiál, konferenční poplatky apod.)
  • cestovné (pouze pro řešitele a členy řešitelského týmu –  pro školitele a akademiky pouze ve zcela výjimečných případech - nutno zdůvodnit v žádosti o projekt)
  • režie (vypočítá sama aplikace ve výši 15%)
  • mzdy a stipendia 

Ve struktuře finančních prostředků je nutné uvést zdůvodnění pro jednotlivé položky rozpočtu.
U položky cestovné nutno uvést jaké (kdy a kde, alespoň zhruba) konané konference se hodláte zúčastnit.

Po vyplnění přihlášky si přihlášku zkontrolujte tlačítkem Zkontrolovat.
Objeví se Vám případně, co je nutné ještě doplnit. Pokud se objeví text:
Přihlášku grantového projektu je možné podat.

Můžete přihlášku ve stanoveném termínu tzv. Podat. Po tomto podání nemůžete v grantové přihlášce již nic měnit. V případě nutnosti Vám může odd. projektového řízení (romana.hogenova@natur.cuni.cz) přihlášku ještě vrátit k přepracování v daném termínu.

Kontrolujte prosím i po fakultním termínu svůj e-mail (zadávejte v aplikaci prosím svou opravdu aktuálně používanou e-mailovou adresu, příp. i číslo mobilu v CV). V případě vrácení přihlášky odd. projektového řízení  se Vám na e-mailu objeví zpráva se zdůvodněním vrácení projektu. Pokud se nahlásíte do aplikace a přihlášku můžete opravovat, byla Vám vrácena k opravě. Co nejdříve opravte a znova podejte podle pokynů pí. Hogenové.

DŮLEŽITÉ:

- žadatel může k danému termínu pro podávání přihlášek podat nejvýše jednu přihlášku v roli hlavního řešitele. Student může být členem více řešitelských týmů nebo být uveden na více přihláškách, avšak dohromady u nejvýše tří projektů

- v předkládaném odborném životopise hlavní řešitel týmu z řad studentů zmíní především: a) účast na vysokoškolských vědeckých soutěžích; b) prezentaci vlastních výsledků na konferencích a příp. publikace; c) zapojení do řešení dílčích úkolů jiných projektů;

- přihlášku, nebo žádost o pokračování grantového projektu může podat pouze student zapsaný na univerzitě a studující v doktorském studijním programu anebo v magisterském studijním programu;

- počet studentů doktorských nebo magisterských studijních programů v řešitelském týmu je alespoň roven počtu ostatních členů řešitelského týmu;

- pokud je žadatelem pregraduální student, smlouvu bude podepisovat a finanční zodpovědnost přebírá akademický pracovník (vedoucí), student spolupodepíše;

- bakalářským studentům nelze navrhnout stipendium

- součástí řešitelského kolektivu musí být školitel hlavního řešitele; školitelem může být i student doktorského programu, pokud je zaměstnán na fakultě jako akademický pracovník, ale pouze u Mgr. žadatele. Ne u doktoranda;

- vedoucí projektu – může být i z jiného pracoviště (ústav, atd.) a k projektu se přidá pomocí čísla osoby. Pokud jej nelze vyhledat v databázi (tzn. nemá číslo osoby), je nutné jej zaevidovat v CAS (https://cas.cuni.cz) jako externího spolupracovníka. Pro získání čísla osoby je nutné kontaktovat katedru ke které student na fakultě náleží

- povinné přílohy přihlášky jsou stručný životopis hlavního řešitele a stručný životopis vedoucího, včetně seznamu nejvýše deseti nejdůležitějších publikací za posledních 5 let. Součástí životopisu vedoucího projektu pro lékařské a přírodovědné obory je celková počet citací a h-index podle WoS. V humanitních a sociálních vědách lze uvést počty citací zjištěných u jiných databází, např. SCOPUS nebo ERIH;

- upozorňujeme, aby studenti pečlivě vyplňovali přihlášky projektů. Je potřeba, aby si uvědomili, že oponenti i zpravodajové hodnotí projekt pouze podle informací obsažených v projektu;

- náklady, které nelze hradit z projektů GA UK: počítačové programy, které může poskytnout fakulta, poštovné, náklady na telefon, náklady na odměny pro respondenty či na dárky pro respondenty (respondenty není možno financovat formou odměn nebo dohod (DPČ a DPP), neboť v takovém případě by tyto osoby podle pravidel MŠMT musely být vedeny jako členové řeš. kolektivu), školení a proplácení kurzů – proplácení pouze v případně aktivní účasti řešitele nebo v přípravě posteru; GA UK neproplácí tvorbu webových stránek, přípravu koncertů, výstav, konferencí a sympozií.

- neinvestiční náklady -  nejedná se o hardware nad 40.000,-; software nad 60.000,-; i v případě dílčích dokladů na tutéž věc, včetně dopravy, bankovních poplatků atd. u příslušného nákupu. Výpočetní techniku je doporučováno žádat pouze v odůvodněných případech a přiměřené výši (optimálně +- 20.000,-  - dle skutečných požadavků toho kterého vědního oboru na výpočetní techniku, včetně programů);

- možnost výběru podání přihlášky v Čj nebo Aj jazyce (editovaný text je však možno vkládat kromě českého i v anglickém nebo slovenském jazyce); je nutné dodržet výběr jazyka ve zvolené verzi přihlášky a je nutné psát text pouze jednojazyčně (tj. nelze psát text přihlášky v angličtině v české verzi přihlášky; též nelze psát text přihlášky částečně v Čj (Sj) a částečně v Aj);

- navrhovatel má nově možnost zaškrtnout u interdisciplinárních projektů vedlejší sekci projektu. Projekt tím není nijak zvýhodněn – zpravodaj však zajistí oponenty z obou sekcí. Pozor též při volbě skupiny  - dochází k omylu u skupiny EK, která je v aplikaci při výběru skupiny na prvním místě;

- při zadávání přihlášky navrhovatel soutěže potvrdí, že bere na vědomí, že podmínkou splnění projektu je publikace přijatá do tisku, která obsahuje dedikaci a afiliaci projektu GA UK, a ke kterému je publikace evidována jako výstup. Bez afiliace i dedikace nelze považovat výstup za výsledek projektu (viz Smlouva a Zásady činnosti). Publikaci (či potvrzení o přijetí do tisku) musí řešitel připojit k závěrečné zprávě projektu;

POZOR! NOVĚ JE NUTNÁ NEJEN AFILIACE PROJEKTU, ALE I DEDIKACE !!!

V případě sekce C (lékařské vědy) musí být publikace v impaktovaném časopise; výstupy z řešení projektu (i manuskripty) se vkládají VŽDY do Seznamu dosažených výsledků ve výroční zprávě, ne do Příloh v Detailu projektu;

-jakýkoli výstup může obsahovat poděkování více grantům. Nemělo by se ale stát, že dva projekty GA UK budou mít jediný a to společný publikační výstup. Řešitel nemusí být prvním autorem;

 

Přeji všem hodně štěstí :)

V případě potřeby se na mě neváhejte obrátit.

Bc. Romana Hogenová
odd. projektového řízení
romana.hogenova@natur.cuni.cz
tel.: 221951164

 

Publikováno: Čtvrtek 07.09.2017 11:30

Akce dokumentů