E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzkumné týmy

Týmy Katedry experimentální biologie rostlin

Buněčná biologie a biotechnologie rostlin,

skupina pod vedením dr. Kateřiny Schwarzerové zkoumá na molekulární a buněčné úrovni cytoskelet rostlin, především pak jeho roli v morfogenezi a signalizaci. Skupina vedená dr. Lukášem Fischerem se věnuje výzkumu RNA interference (umlčování transgenů), G-proteinové signalizaci a roli mangan-stabilizujícího proteinu fotosystému II. Skupina vedená dr. Janem Petráškem se věnuje především transportu auxinu a roli cytoskeletu v auxinem řízeném vývoji rostlin.

Buněčná morfogeneze,

​skupina se pod vedením doc. Fatimy Cvrčkové a doc. Viktora Žárského věnuje především molekulárním mechanismům buněčné polarity. Předmětem zkoumání jsou tedy proteiny a proteinové komplexy, které se účastní polarizované exocytózy a organizace cytoskeletu (především multiproteinový komplex Exocyst a cytoskeletární organizátory z rodiny forminů). Skupina studuje i signální dráhy, které zprostředkovávají koordinaci jednotlivých procesů určujících buněčnou polaritu. Část týmu se nachází na pracovišti Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

 

Buněčný růst a diferenciace,

laboratoř Matyáše Fendrycha se zaměřuje na pochopení molekulárních a fyziologických mechanismů, které řídí růst orgánů a buněk rostlin. V centru naší pozornosti leží fascinující rozhraní mezi buňkou a její stěnou, které je klíčové pro percepci a regulaci vlastností buněčné stěny. Zajímají nás také mechanismy regulace a koordinace růstu na supra-celulární úrovni během vývoje a diferenciace orgánů. Náš modelový systém je Arabidopsis thaliana, kde využíváme metod molekulární biologie v kombinaci s pokročilým live-cell imagingem, geneticky kódovanými fluorescenčními sensory, specializovanou vertikální mikroskopií a mikrofluidickými technikami.

Ekofyziologická anatomie,

skupina se pod vedením prof. Jany Albrechtové věnuje studiu fyziologických a strukturálních reakcí rostlin na biotické a abiotické faktory prostředí. Výzkum se zaměřuje především na ekofyziologii dřevin a využívá široké spektrum metodických přístupů od metod mikroskopických, histochemických a biochemických, po spektrální analýzy listoví využitelné v dálkovém průzkumu Země. Kromě vlastního výzkumu skupina přispívá i ke zdokonalování kvantitativních metod anatomie rostlin.

Fyziologická anatomie,

skupina se pod vedením dr. Aleše Soukupa soustředí především na kořenový systém, jeho vývoj, funkci a interakci s půdním prostředím. Výzkumné přístupy vychází z tradice „klasické“ rostlinné anatomie doplněné o vybrané metodiky cytologie, biochemické analýzy a molekulární biologii. Tato kombinace umožňuje propojovat strukturní a funkční parametry rostlinného těla, jež se mění během diferenciace pletiv, v rámci ontogeneze rostliny či vlivem působení vnějších faktorů.

Studium regulačních faktorů morfogeneze rostlin,

skupina se pod vedením doc. Heleny Lipavské zabývá zejména cukerným metabolismem rostlin v souvislosti s vývojovými změnami a působícím stresem těžkých kovů, sucha, chladu apod. Dalším zaměřením skupiny je studium vývojových změn u transgenních rostlin s cizorodým mitotickým aktivátorem a studium interakce rostlina – houbový symbiont v životním cyklu orchidejí. Mimo standardní kultivační postupy skupina hojně využívá kultivace rostlinných explantátů in vitro.

 

Externí týmy katedry a/nebo týmy úzce spolupracující ve výzkumu a výuce

 

 

Akce dokumentů