E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMagisterské studium

Informace o navazujícím magisterském studiu na Katedře experimentální biologie rostlin

Aktualizováno k 19. 4. 2022

Harmonogram akademického roku 2021/2022 ZDE

Přehled rámcových termínů je dostupný v Karolince.

Obhajoby diplomových prací: 27. 5. 2022 (přesunuto z 23. 5. 2022)

Ústní část SZZK: 23. 5. 2022 (přesunuto z 27. 5. 2022)

Prezentace prvních ročníků:  29. 4. 2022 a 6. 5. 2022


Informace pro externí školitele: 

 • Školitelé diplomových prací z externích ústavů si přizvou jako konzultanta práce člena katedry, aby bylo zajištěno, že budou splněny všechny požadavky na práci kladené. Pro potřeby komunikace v SIS bude konzultant u dané práce v systému oficiálně uvedený.

Přijímací řízení do Mgr studia

 

Obecné informace o přijímacím řízení najdete na tomto odkaze. Hodnocení jednotlivých uchazečů probíhá na KEBR formou pohovoru se zkušební komisí. Je vyžadován základní přehled v oblasti fyziologie a anatomie rostlin odpovídající minimálním rozsahem základním přednáškám Bc. studia (např. Fyziologie rostlin - MB130P13 a Anatomie a morfologie rostlinMB130P35).  Jejich stručné shrnutí je zveřejněno v seznam okruhů pro přijímací  řízení do navazujícího Mgr studia. 


Vypracování diplomové práce

 

AKTUÁLNĚ VYPSANÁ TÉMATA DIPLOMOVÝCH PRACÍ, ke kterým se můžete přihlásit najdete v SIS.

Pokud má externí učitel Katedry Experimentální biologie rostlin zájem o zadání tématu diplomové či bakalářské práce, nechť zkontroluje platnost svého hesla pro vstup do SIS. Pokud Vaše heslo nefunguje, nebo pokud chcete nově zařídit vstup do SIS, obraťte se na CIT. Vypisování témat prací pak může provést každý školitel sám v SIS/položka "zadávání prací". Postačí-li prozatím vypsat vaši práci do SIS a vstup do aplikace vyřešit později, kontaktujte dr. Hanu Konrádovou (hana.konradova@natur.cuni.cz). 

Dle rozhodnutí Katedry experimentální biologie rostlin je nutné, aby si externí učitelé bakalářských a magisterských prací na Katedře experimentální biologie rostlin vyhledali konzultanta, který zajistí splnění formálních fakultních požadavků.

Žádosti o prodloužení zveřejnění práce

 • Školitel práce zajistí, že pokud student žádá o prodloužení zveřejnění diplomové práce, bude připraven výtisk práce navíc a student ho dodá na studijní oddělení. Tento výtisk je dle zákona o vysokých školách určen pro MŠMT.

Obhajoba diplomové práce

 

 • Průběh obhajob diplomových prací řídí předseda komise. Po představení uchazeč během 12-15 minut prezentuje obsah obhajované práce. Překročení časové limitu není dovoleno – předseda po 15 minutách případně prezentaci ukončí.
 • Školitel a oponent seznámí se svými posudky práce. Oponent poté klade jednotlivě otázky a připomínky ze svého posudku, na které student bezprostředně reaguje. Student si může odpověď na jednotlivé otázky případně připravit i na zvláštních snímcích prezentace.
 • Poté obhajoba pokračuje veřejnou diskusí – dotazy jsou cílené na studenta (školitel reaguje pouze na vyzvání předsedy). Obhajoba jednoho uchazeče trvá 35 minut (max 40 min).  

Posudek oponenta diplomové práce
Posudek školitele diplomové práce


Státní závěrečná zkouška v oboru experimentální biologie rostlin


Magisterská SZZk probíhá formou ústní zkoušky před zkušební komisí. Rozsah zkoušených předmětů je vymezen tematickými okruhy pro jednotlivá diplomní zaměření.
 

Tématické okruhy 

Pro zaměření: 
Fyziologie a anatomie rostlin 
TO1: Fyziologie rostlin 
TO2: Cytologie a anatomie rostlin
TO3: Viz SIS


Pro zaměření: 
Buněčná a molekulární biologie rostlin 
TO1: Buněčná a molekulární biologie rostlin 
TO2: Fyziologie rostlin ​
TO3: Viz SIS

Pro zaměření: 
Ekofyziologie rostlin
TO1: Fyziologie a ekofyziologie rostlin
TO2: Cytologie a anatomie rostlin 
TO3: Viz SIS 
 

 

Obsahová specifikace TO1 a TO2: 

TO Fyziologie rostlin 
Pokryto předměty: MB130P13, MB130P14, MB130P88 (část) 
Doporučená literatura:

 • Pavlová L. Fyziologie rostlin, Praha, Karolinum 2006
 • Luštinec J., Žárský V. Úvod do fyziologie vyšších rostlin, Karolinum 2003


TO Buněčná a molekulární biologie rostlin 
Pokryto předměty: MB130P34, MB130P30 
Doporučená literatura:

 • Pavlová L, Fischer L. Růst a vývoj rostlin, Karolinum 2011
 • Luštinec J., Žárský V. Úvod do fyziologie vyšších rostlin, Karolinum 2003


TO Cytologie a anatomie rostlin 
Pokryto předměty: MB130P34, MB130P30, MB130P88 (část), MB130P61 
Doporučená literatura:

 • Votrubová O. Anatomie rostlin, Karolinum 2010
 • Luštinec J., Žárský V. Úvod do fyziologie vyšších rostlin, Karolinum 2003

TO Fyziologie a ekofyziologie rostlin

 • bude upřesněno

Akce dokumentů