E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBakalářské práce

Informace o bakalářském studiu na katedře experimentální biologie rostlin

Vypracování bakalářské práce na Katedře experimentální biologie rostlin se řídí platnými pravidly pro psaní bakalářských prací a konání bakalářských zkoušek na biologické sekci. Ty spolu s tématy bakalářských prací zadaných v SIS specifikují obsah, rozsah i formu – viz oddíl „Pojetí a rozsah BP“ výše uvedeného dokumentu. Důrazně doporučujeme jejich prostudování před započetím přípravy BP. Zodpovědnost za správnost formy a zpracování nese student předkládající práci.


Aktualizováno k 25.3.2022

Harmonogram akademického roku 2021/2022 ZDE

Přehled rámcových termínů je dostupný v Karolince.

Obhajoby bakalářských prací: 30. a 31. 5. 2022


Základní pravidla pro psaní bakalářské práce:

 

 • Práce musí být zadána a zpracována jako literární rešerše a nemusí obsahovat vlastní experimentální výsledky.
 • Práci má být vypracována v českém jazyce. Slovenští studenti mohou použít slovenštinu, ale je třeba v tomto případě požádat o schválení. Anglický jazyk se u bakalářských prací doporučuje pouze pokud student, jeho školitel, nebo konzultant nemohou v českém jazyce adekvátně plnit své role.
 • Délka vlastního textu práce je obvykle 15 až 20 stran. Text by neměl být kratší než 15 stran. Celkově nesmí být práce delší než 40 stran včetně obrazové dokumentace a příloh (řádkování 1,5; maximální šířka okrajů 2,5 cm; počet znaků na řádku minimálně 70).
 • Práce musí obsahovat tyto oddíly: abstrakt (max. 2000 slov, v češtině/slovenštině a angličtině), klíčová slova (5-10, v češtině/slovenštině a angličtině), úvod, vlastní literární přehled (hlavní - nejobsáhlejší část bakalářské práce), přehled použité literatury. Může v případě potřeby obsahovat přílohy (tabulky, obrázky apod.).
 • Práce může obsahovat velmi krátce pojednané možné směry vlastní práce (metodiky, design pokusů, způsob hodnocení, potenciální problémy a omezení) popř. výsledky vlastní experimentální práce.
 • Práce se odevzdává jak v tištěné podobě, svázaná, v jednom exempláři, tak i v elektronické podobě jako PDF soubor prostřednictvím SIS. Důrazně upozorňujeme na nutnost sledování aktuálních informací na studijním oddělením, např. zde nebo zde.

Témata bakalářských prací:

 

AKTUÁLNĚ VYPSANÁ TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ, ke kterým se můžete přihlásit najdete v SIS.

 • Témata bakalářských prací spolu uvedením školitele a případně konzultanta musí být uvedeny v SIS. Zde je také možné vybírat z nezadaných vypsaných témat. Další témata lze domluvit individuálně, dle zájmu studenta, s členem katedry (vzhledem k výzkumnému zaměření jednotlivých týmů katedry, viz. seznam zaměstnanců katedry nebo externím spolupracovníkem katedry. 
 • Pokud má externí učitel Katedry experimentální biologie rostlin zájem o zadání tématu diplomové či bakalářské práce, nechť zkontroluje platnost svého hesla pro vstup do SIS. Pokud Vaše heslo nefunguje, nebo pokud chcete nově zařídit vstup do SIS, obraťte se na Centrum informačních technologií PřF UK (CIT).
 • Vypisování témat prací může provést každý školitel sám v SIS/ položka "zadávání prací". 
 • Dle rozhodnutí Katedry experimentální biologie rostlin je nutné, aby si externí učitelé bakalářských a magisterských prací na Katedře experimentální biologie rostlin vyhledali interního konzultanta z KEBR, který zajistí splnění formálních fakultních požadavků.

Instrukce pro školitele a oponenty bakalářských prací na Katedře experimentální biologie rostlin:

 

 • Informace pro externí školitele: 
  • Školitelé bakalářských prací z externích ústavů si přizvou jako konzultanta práce člena katedry, aby bylo zajištěno, že budou splněny všechny požadavky na práci kladené. Pro potřeby komunikace v SIS bude konzultant u dané práce v systému oficiálně uvedený.
 • Školitel bakalářské práce navrhne oponenta bakalářské práce, který mu předběžně oponováním odsouhlasí, minimálně týden před termínem odevzdání bakalářské práce Dr. Haně Konrádové (hana.konradova@natur.cuni.cz), jakožto studijnímu poradci Katedry experimentální biologie rostlin (KEBR) PřF UK, garantu oboru. V oznámení zároveň uvede kontakt na oponenta (minimálně e-mailovou adresu).
 • Vedoucí katedry, v případném zastoupení Dr. Konrádovou pověří oficiálně nejdéle do dne odevzdání práce za KEBR e-mailem oponenta vypracováním posudku. Oficiální pověření bude v kopii zasláno mailem též školiteli práce.
 • Školitel zajistí, předání výtisku oponentovi v co nejbližším termínu po odevzdání práce či současně s tím.
 • Oponent i školitel vypracují posudky a odevzdají v nejpozději jeden týden před obhajobou.
 • Pro vypracování posudku bakalářské práce použijte přiložený formulář.
 • Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým bodům (dodržujte rozsah), tučně jsou vyznačeny ty části, které musí být v posudku vyplněny.
 • Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na adresy: fyziol5@natur.cuni.cz, a hana.konradova@natur.cuni.cz a dále jako podepsaný originál v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) na sekretariát Katedry experimentální biologie rostlin PřF UK (p. Elena Kozlová), Viničná 5, 128 44 Praha 2. Podepsaný originál posudku musí být dodán před vlastní obhajobou.

Poznámky:

Opověď Doc. RNDr. Petra Folka, CSc., proděkana biologické sekce PřF UK na otázku: "Může se bakalářská práce použít jako úvod do diplomové práce?" 

"Text bakalářské práce je unikátním autorským dílem, rovněž tak je tomu u práce diplomové. Text úvodu DP nemůže být totožný s textem byť jen části BP. V případě, že by tomu tak bylo, tak by se jednalo o autoplagiát. Pokud tedy píšete dva texty, v tomto případě proto, abyste za ně získali dva diplomy, musíte vytvořit dvě autorská díla. Je to podobné, jako když pekař smí prodat jeden chleba pouze jednomu zákazníkovi, nikoli dvěma. Ostatně, bylo by s politováním, když by nezralý prvorukopis práce bakalářské neměl doznat pokroku, i kdyby témata úvodu DP a BP byla obdobná."


Průběh obhajob bakalářských prací:

 • Průběh obhajob bakalářských prací řídí předseda komise. Po představení uchazeč během 10-12 minut prezentuje obsah obhajované práce. Překročení časové limitu není dovoleno – předseda nejpozději po 15 minutách prezentaci ukončí.
 • Školitel a oponent seznámí se svými posudky práce. Oponent poté klade jednotlivě otázky a připomínky ze svého posudku, na které student bezprostředně reaguje. Student si může odpověď na jednotlivé otázky případně připravit i na zvláštních snímcích prezentace.
 • Poté obhajoba pokračuje veřejnou diskusí – dotazy jsou cílené na studenta (školitel reaguje pouze na vyzvání předsedy). Obhajoba jednoho uchazeče trvá přibližně 25 minut.

Výběr recentně obhájených bakalářských prací:

jméno studenta název bakalářské práce školitel pdf práce
Mariana Brousková Nové šlechtitelské techniky u kulturních rostlin prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc.

pdf

Matěj Drs Autofagie v obraně rostlin před patogeny doc. RNDr. Viktor Žárský, CSc. pdf
Tomáš Jedlička Efektivita využití vody (WUE), její definice a význam v odolnosti rostlin k osmotickému stresu RNDr. Michal Hála, Ph.D. pdf

 

Bakalářské práce obhajované 3.9.2015:

jméno studenta název bakalářské práce školitel pdf práce
Marie Bulínová Anatomicko-morfologické porovnání přihlédnutím k jejich ekofyziologické funkci RNDr. Martin Vohník, Ph.D. pdf
Marek Cíza Mechanizmy přirozené odolnosti quinoi vůči abiotickým stresům doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D. pdf
Daniela Krejčová Faktory ovlivňující příjem a distribuci uranu v rostlinách Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D. pdf
Filip Linhart Translace mRNA a její regulace u rostlin doc. RNDr. David Honys, Ph.D. pdf
Michala Otradovcová Stresem indukované morfogenní změny kořenového systému rostlin RNDr. Aleš Soukup, Ph.D. pdf

 

Akce dokumentů