E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení18. 10. 2022

RNDr. Olga Votrubová, CSc. - Historie anatomie rostlin na katedře experimentální biologie rostlin PřF UK

Historie anatomie rostlin na katedře experimentální biologie rostlin
PřF UK

 

 

 

RNDr. Olga Votrubová, CSc.

(KEBR)


Pazourek, Votrubová: Atlas of Plant Anatomy, PERES Publishers, 1997. 447 s. ISBN 80-901691-2-0.

Olga Votrubová je autorkou zásadních učebnicových textů anatomie rostlin, které  sloužily pro výuku anatomie mnoha generací nejen biologů rostlin a dosud jsou aktivně využívány pro výuku na PřF UK, možná i na jiných institucích. Jsou to především skripta Anatomie rostlin (1997, a rozšířené a upravené vydání 2010), Pak je to významný atlas anatomie rostlin, který vznikl ve spolupráci s prof. Jaroslavem Pazourkem (Pazourek, Votrubová: Atlas of Plant Anatomy, PERES Publishers, 1997. 447 s. ISBN 80-901691-2-0.). A poslední učebnicové dílo, jehož je spoluautorkou je významný počin kolektivu rostlinných anatomů z Čech, Moravy a Slovenska, který vyšel ve vydání obsahujícím jak českou tak anglickou verzi textu a může sloužit jako výborná pomůcka pro studium anglických anatomických termínů:  Lux et al.  Obrazový průvodce anatomií rostlin – Visual Guide to Plant Anatomy, 2017, 328 s. ISBN 978-80-200-2620-0. 

Od  2014 do 2019 byla garantem kurzu U3V Svět rostlin. I já jsem jedním z jejích žáků a měla jsem to štěstí, že jsem mohla studovat anatomii rostlin pod jejím vedením. Olga Votrubová letos oslavila neuvěřitelné 80. narozeniny. Moc gratulujeme!

A proto Vás všechny zveme na neformální posezení po skončení semináře (od 16.45) ve stejné místnosti, jako bude seminář - místnosti KFR.

Těšíme se s Vámi na setkání!

Jana Albrechtová za organizátory setkání 

spolu s Dr. Alešem Soukupem, Dr. Editou Tylovou a Dr. Kateřinou Schwarzerovou


Anotace přednášky

skripta Anatomie rostlin

Anatomie rostlin je důležitou disciplínou experimentální biologie rostlin. Na naší katedře má dlouholetou tradici, jejíž začátek na konci 19. století je spojen s osobností prof. Bohumila Němce. Anatomie rostlin jako vědní disciplína i jako předmět výuky od té doby pokračuje s určitými výkyvy do  nešní doby a je spojena s celou řadou pracovníků, někdy více někdy méně známých, kteří ji formovali do dnešní podoby. V novější době byl nejvýznamnější osobností prof. Jaroslav Pazourek, jehož 100. výročí narození se blíží a jehož přínos bude v přednášce rozebrán podrobněji. Při sledování historie anatomie na naší katedře nelze opominout její propojení s ostatními vědními disciplínami, především s fyziologií rostlin, biologií buňky, vývojovou biologií a ekologií a také její podíl na aplikovaném výzkumu, na šíření vědeckých poznatků a na popularizaci vědy. Přednáška se bude věnovat nejenom historii anatomie ale i perspektivě jejího dalšího rozvoje, možnostem jejího propojení s dalšími disciplínami biologie rostlin, především s vývojovou biologií a ekofyziologií. Nové trendy anatomie rostlin a výhled jejího rozvoje na Katedře experimentální biologie rostlin přiblíží na závěr prof. Albrechtová a dr. Soukup.

CV přednášející ZDE.

Lux et al. Obrazový průvodce anatomií rostlin – Visual Guide to Plant Anatomy, 2017, 328 s. ISBN 978-80-200-2620-0.

 

Akce dokumentů