E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení19. 3. 2019

Proteomika jako nástroj ke studiu odezvy rostlin na (a)biotické stresové faktory

 

 

RNDr. Klára Kosová, Ph.D. a Mgr. Pavel Vítámvás, Ph.D.

(Laboratoř stresové biologie a biotechnologie rostlin, Odbor rostlinné genetiky a šlchtění, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně)

 

 

Proteomika je biochemická vědní disciplína zabývající se studiem proteomu jako celku všech proteinů v daném organismu v daném čase. Na rozdíl od genomu, který zůstává během života jedince neměnný, proteom představuje vysoce dynamickou strukturu reagující jednak na vývojový a zdravotní stav daného organismu, jednak na podněty přicházející z vnějšího prostředí. Odezva se týká nejen změn v relativní abundanci proteinů, ale i v široké paletě isoforem a posttranslačních modifikací (PTM) vedoucí k diverzifikaci biologických funkcí daného proteinů a jejich uzpůsobení okamžité situaci. Sekvenace rostlinných genomů vedoucí ke generaci dostatečné základny dat týkajících se proteinových sekvencí společně s rozvojem instrumentálních tzv. high-throughput separačních a identifikačních metod zahrnujících jak gelové metody založené na dvojrozměrné elektroforéze a jejích modifikacích, tak na negelových chromatografických metodách spojených s následnou identifikací a rel. kvantifikací proteinů pomocí hmotnostní spektrometrie, vytvořily možnosti pro studium proteomu v komplexních biologických vzorcích. Ačkoliv popis složení rostlinných proteomů založený na identifikaci jednotlivých proteinů, jejich isoforem a PTM představuje nikdy nekončící výzvu, biologická funkce proteinů závisí na jejich buněčné lokalizaci a interakcích s dalšími proteiny i dalšími molekulami, proto jsou pro pochopení funkce proteinu nutné i subcelulární proteomika a interaktomika.

Přednáška kromě úvodu do rostlinné proteomiky a úloze proteinů při studiu odezvy rostlin na (a)biotické stresové faktory poskytne informace o zaměření výzkumného týmu laboratoře stresové biologie a biotechnologie rostlin ve VÚRV, Praha - Ruzyně, s možnostmi bakalářských, magisterských a disertačních prací pro studenty KEBR.

 

CV Pavla Vítámvás ZDE, Kláry Kosové ZDE.

Pozvánka ke stažení ZDE.

Akce dokumentů