E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníO katedře

 

ilustrační fotografie

 

Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK v Praze je špičkové pedagogicko-výzkumné pracoviště v oblasti fyziologie, anatomie,  vývojové biologie a ekofyziologie rostlin. Tato  škola fyziologie a anatomie rostlin má nejdelší tradici na území České a Slovenské Republiky. Je přímou nástupnickou institucí ústavu pro anatomii a fyziologii rostlin, který byl založen prof. Němcem na přelomu 19. a 20. století.

Katedra se rozvíjela v souladu s obdobnými zahraničními institucemi, vědci působící na katedře významně ovlivnili vývoj studia anatomie a fyziologie rostlin v Čechách, na Moravě, na Slovensku. Od svého založení katedra vychovala a poskytla zázemí pro působení mnoha generací významných fyziologů a anatomů rostlin: prof. S. Práta, prof. L. Pastýrika, prof. J. Pazourka, doc. Řetovského, prof. K. Hrubého a mnoha dalších.

Katedra experimentální biologie rostlin

Katedra experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty UK v Praze má dvě hlavní, navzájem se prolínající funkce – výuku a výzkum v oboru fyziologie, anatomie a buněčné a molekulární biologie rostlin. V mnoha směrech však přesahuje do oborů dalších – od ekologie až po biomedicínu.

Výuka a výzkum na katedře odrážejí současný stav oboru a přispívají k obohacování světové vědy – každým rokem katedra produkuje desítky impaktovaných publikací v zahraničních časopisech.

Katedra má za úkol vychovávat špičkové vědecké pracovníky, kteří najdou uplatnění jak v ČR, tak v zahraničí. Katedra má a dále rozvíjí četné oboustranné mezinárodní kontakty ve výzkumu a výuce na bázi společných grantových projektů s významnými světovými vědeckými institucemi - ve výzkumu např.: University of Durham, UK (tým Doc.Cvrčkové a Dr. Žárského), Oregon State University (tým Dr. Žárského), John Innes Centre, Norwich, UK (tým Dr. Žárského), NASA (tým Doc. Albrechtové), State University of New S York (tým Dr. Votrubové a Dr. Soukupa), University of Freiburg (tým Prof. Opatrného), University of Karlsruhe (tým Prof. Opatrného), University of Strasbourg (tým Prof. Opatrného), University of Leicester (tým Dr. Honyse a Dr. Čapkové), University of Maryland (tým Dr. Honyse), University of Wageningen (tým Dr. Lipavské a Doc. Albrechtové), University of Cardiff (tým Dr. Lipavské). Úzké kontakty udržujeme s ÚEB, BÚ či ÚSBE AV ČR, ale také s Univerzitou Komenského v Bratislavě, Masarykovou Univerzitou v Brně a Jihočeskou Univerzitou v Českých Budějovicích. Neopomíjíme ani spolupráci s ústavy s aplikovaným výzkumem jako je např. VÚRV nebo Agritec Šumperk.

Z hlediska výuky má katedra dlouhodobou mezinárodní spolupráci např. s Fulbrightovou komisí – na katedře po roce 2000 pobývali dva hostující profesoři z USA (Prof. B.N. Rock a Prof. W. Becker), doc. Albrechtová byla hostujícím profesorem na University of New Hampshire, USA. Studenti i pedagogové vyjíždějí na krátkodobé i dlouhodobé zahraniční studijní a výzkumné pobyty, mj. v rámci programu ERASMUS.

Katedra je otevřena novým trendům v experimentální biologii rostlin, vzdělává v těchto oborech studenty biologie i kvalitní budoucí učitele. V neposlední řadě se katedra věnuje popularizační činnosti, která je zcela zásadní pro povědomí důležitosti vývoje oboru pro udržitelný rozvoj lidské civilizace na Zemi.

Akce dokumentů