E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHarmonogram akademického roku 2019/2020

Byly zveřejněny termíny pro akademický rok 2019/2020

OPATŘENÍ DĚKANA č. 06/2019

Harmonogram akademického roku 2019/2020

 

Čl. 1

Základní termíny

 

 

Zahájení akademického roku: 1. 10. 2019[1]

 

Výuka

zimní semestr: 1. 10. 2019 – 12. 1. 2020

začátek rozvrhované výuky:  1. 10. 2019

zápočtový týden: 6. 1. – 12. 1. 2020

letní semestr:  17. 2. – 24. 5. 2020

zápočtový týden:  18. 5. – 24. 5. 2020

 

Prázdniny

vánoční: 21. 12. 2019 – 3. 1. 2020

letní: 1. 7. – 31. 8. 2020

 

Děkanský sportovní den:  23. 4. 2020 (výuka zrušena)

Rektorský sportovní den:  6. 5. 2020 (výuka se neruší)

 

Zkouškové období

zimní semestr: 13. 1. – 16. 2. 2020

letní semestr 1. část: 25. 5. – 30. 6. 2020  

letní semestr 2. část: 1. 9. – 24. 9. 2020

Na základě dohody lze konat zkoušky i v době letních prázdnin.

 

24. 9. 2020 je poslední den, kdy lze konat na Přírodovědecké fakultě UK zkoušky a zápočty za daný akademický rok a zapisovat výsledky do SIS. Tento den bude ve 24:00 hodin SIS uzavřen z důvodu převodu dat.  Elektronický zápis do dalšího úseku studia je třeba provést nejpozději do 27. 9. 2020, náhradní termín elektronického zápisu nejpozději do 14. 10. 2020.

 

Konec akademického roku 2019/2020: 30. 9. 2020

 

 

Čl. 2

 Bakalářské a navazující magisterské studium - Státní závěrečné zkoušky

 

Přihlášení k tématu bakalářské a diplomové práce v SIS (dle závazných studijních plánů jednotlivých studijních oborů):

  1. Vypsání nabídky:                                        do 17. 11. 2019
  2. Přihlášení se k tématu práce v SIS:                do 30. 11. 2019
  3. Potvrzení přijetí role vedoucího práce:          do 22. 12. 2019
  4. Schválení garantem a zaslání na SO:             do 20. 1. 2020

 

Studenti dvouoborového studia se zaměřením na vzdělávání a učitelství oznámí  e-mailem studijnímu oddělení obor, v němž budou zpracovávat závěrečnou práci, nejpozději do 31. 1. 2020.

 

Termín pro odevzdání bakalářské a diplomové práce v listinné i elektronické podobě, závazný termín splnění podmínek pro konání státní závěrečné zkoušky (dále SZZK) a čtrnáctidenní období, ve kterém se budou konat termíny SZZK, stanoví garanti studijních programů/oborů a oznámí studijnímu oddělení:

pro zimní termín:  do  9. 10. 2019

pro jarní termín: do 10. 2. 2020

pro podzimní termín: do 10. 5. 2020

 

Studijní oddělení zveřejní tyto termíny ve veřejné části internetových stránek fakulty:

pro zimní termín:  do 19. 10. 2019

pro jarní termín: do 17. 2. 2020

pro podzimní termín: do 24. 5. 2020

 

Předseda komise stanoví konkrétní data, ve kterých jednotliví studenti budou plnit příslušnou část SZZK (uzavření komise v SIS) nejpozději sedm dní před konáním SZZK .

 

Přihlášení k SZZK a odhlášení z termínu pouze prostřednictvím SIS:

k zimnímu termínu: 1. 11.  - 15. 12. 2019

k jarnímu termínu: 1. 3. - 15. 4. 2020

k podzimnímu termínu:  25.  5. – 31. 7. 2020

 

Státní závěrečné zkoušky:

zimní termín: 20. 1. - 21. 2. 2020

předseda komise předá protokoly studijnímu oddělení nejpozději do tří pracovních dní po konání SZZK  

 

jarní termín: 18. 5. - 15. 6. 2020 pro bakalářské studijní programy
                     18. 5. -   8. 6. 2020 pro navazující magisterské studijní programy

předseda komise předá protokoly studijnímu oddělení nejpozději do tří pracovních dní po konání SZZK  

 

podzimní termín: 1. 9. – 18. 9. 2020

předseda komise předá protokoly studijnímu oddělení nejpozději do  21. 9. 2020

 

 Čl. 3

Doktorské studium -  Individuální studijní plán a roční hodnocení

 

Generování individuálních studijních plánů:

  1. Vypsání tématu disertační práce školitelem, vytvoření ISP studentem a schválení školitelem: do 20. 10. 2019
  2. Schválení ISP oborovou radou: do 18. 11. 2019

  

  Roční hodnocení individuálních studijních plánů:

  1. Předání vyplněného hodnocení studentem školiteli:  do 24. 9. 2019
  2. Předání hodnocení školitelem oborové radě: do 20. 10. 2019
  3. Schválení a uzavření hodnocení oborovou radou: do 18. 11. 2019

 

 Termín zasedání oborových rad (schvalování ISP a hodnocení) : 1. 11. - 18. 11. 2019

 

Čl. 4

Studijní informační systém - termíny pro studenty

 

Zimní semestr:

elektronický zápis předmětů: od 1. 8. 2019

přednostní zápis povinných předmětů: do 8. 8. 2019

uzavření zápisu předmětů: 3. 9. 2019

pro studenty nastupující do 1. ročníku bakalářského studia: 12. 9. 2019

dodatečné úpravy zápisů předmětů: od 24. 9. 2019

konečné uzavření zápisu předmětů: 16. 10. 2019

pro studenty nastupující do 1. ročníku doktorského studia do 24. 10.2019

kontrola předběžně zapsaných předmětů a odmítnutí kolizních předmětů (provádí studijní oddělení): 9. 10. 2019

odmítnutí kolizních předmětů a závazné zapsání předmětů (provádí studijní oddělení): 17. 10. 2019

 

Předměty vyučované v letním semestru doporučujeme zapisovat až v období vyhrazeném pro zápis předmětů letního semestru. Předměty závazně zapsané v zimním semestru není možné později mazat.

 

Letní semestr:

elektronický zápis předmětů: od  16. 12. 2019  

přednostní zápis povinných předmětů: do 23. 12. 2019

uzavření zápisu předmětů: 12. 1. 2020

dodatečné úpravy zápisů předmětů: od 10. 2. 2020

konečné uzavření zápisu předmětů: 24. 2. 2020

kontrola předběžně zapsaných předmětů a odmítnutí kolizních předmětů (provádí studijní oddělení): 19. 2. 2020

odmítnutí kolizních předmětů a závazné zapsání předmětů (provádí studijní oddělení): 25. 2. 2020

 

 Čl. 5

Studijní informační systém - termíny pro pedagogy

 

Vypsání minimálně tří termínů zkoušek v SIS; kapacita zkušebních termínů musí nejméně o 30 % převyšovat počet studentů, kteří mají být vyzkoušeni.  Z toho minimálně dva termíny spadající do zkouškového období musí být vypsány nejpozději do 12. 1. 2020 pro zimní zkouškové období a do 24. 5. 2020 pro letní zkouškové období. Další termín/y zkoušky musí být vypsán/y s nejméně týdenním předstihem, pokud se vyučující se studenty nedomluví jinak.

 

 Zapsání výsledků zkoušek a zápočtů do SIS nejpozději do 24. 9. 2020.

 

Čl. 6

Zápisy do 1. ročníku studia

 

Bakalářské studium:

12. 7. 2019 - vybrané studijní programy a obory (pouze zápis do studia)

26. 8. - 1. 9. 2019 - třídenní úvodní soustředění spojené se zápisem do studia

10. 9. 2019 - náhradní termín zápisu do studia

 

Navazující magisterské studium:

9. 7. 2019 - předčasný termín zápisu pro uchazeče vyjíždějící na stáž v rámci programu Erasmus

13. 9. 2019 - pro uchazeče, kteří absolvovali studium na PřF UK do 30. 6. 2019

17. 9. 2019 - pro uchazeče, kteří absolvovali studium mimo PřF UK

23. 9. 2019 - pro uchazeče, kteří absolvovali studium na PřF UK v období 1. 7. - 19. 9. 2019 a náhradní termín zápisu

 

Doktorské studium:

24. 9. 2019 - uchazeči ze zahraničí mimo Slovensko

27. 9. 2019 - uchazeči z Česka a Slovenska

 

Uchazeči, kteří složí maturitní zkoušku až v podzimním termínu a uchazeči, kteří budou mít doklad o uznání zahraničního vzdělání až po stanovených termínech zápisu, se zapíší v předem dohodnutém individuálním termínu, nejpozději však do 22. 10. 2019.

 

Podrobný harmonogram, upřesnění místa a času konání a další  informace o zápisu do studia budou  zveřejněny nejpozději 30. 4. 2019 na adrese  https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/zapisy .

 

Čl. 7

Zápis do dalšího úseku studia

Zápis do dalšího úseku studia v bakalářském a navazujícím magisterském studiu se provádí pouze elektronicky v termínu od 1. 6. 2019 do 27. 9. 2019. Podrobný návod na provedení zápisu do dalšího úseku studia je zveřejněn na stránkách fakulty na adrese https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/bc-nmgr/navody.

Náhradní termín zápisu je nejpozději 17. 10. 2019.

 

Čl. 8

Termíny promocí a imatrikulací

 

Imatrikulace ve Velké aule Karolina:                18. 10. 2019

Magisterské promoce ve Velké aule Karolina:   12. 11. 2019;  24. 4. 2020; 17. 7. 2020

Bakalářské promoce v Profesním domě MFF:    3. - 5. 12. 2019; 24. 4. 2020

Doktorské promoce ve Velké aule Karolina:     2. 12. 2019; 25. 5. 2020

Rigorózní promoce ve Velké aule Karolina:      3. 12. 2019; 26. 5. 2020

 

Čl. 9

Závěrečná ustanovení

 

Toto opatření je platné dnem vydání a účinné od 1. 10. 2019. Účinnost končí 30. 9. 2020.

 

Osobou odpovědnou za realizaci tohoto opatření a kontrolu jeho dodržování stanovuji proděkana pro studijní záležitosti a vedoucí studijního oddělení.

 

 

V Praze dne 12. 03. 2019

 

 

 

….................................................

                                                                                                                             prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.

    děkan

Publikováno: Středa 10.04.2019 00:00

Akce dokumentů