E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProjekty a granty

Řešené grantové projekty, výzkumné záměry, rozvojové projekty

Aktuální výzkumné projekty a granty

TAČR TL03000646 Software pro vyhodnocování věku podle pánve v retrospektivní antropologii, archeologii a forenzních vědách. Hlavní řešitel: doc. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D. Spoluřešitelé: prof. RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc., Mgr. Anežka Kotěrová, Mgr. Eliška Zazvonilová (2020–2022)

GAUK 304221 Predikční model faciálního růst jedincl ve věku 3–18 let za využití 3D stereofotogrammetrie a geometirké morfometrie. Hlavní řešitel: Mgr. Karolina Kočandrlová (2021–2023)

GAUK 372221 Kraniofaciální asymetrie a projevy mozkové laterality: geometricko-morfometrická studie. Hlavní řešitel: Mgr. Katarína Harnádková (2021–2023)

GAUK 266522 Longitudinální hodnocení obličeje pacientů s orofaciálními rozštěpy. návrh prediktoru s vyuitím 3D virtuálních metod. Hlavní řešitel: Mgr. Lenka Kožejová Jaklová (2022–2024)

GAUK 324522 Vliv proporcí, teploty kůže a rychlosti pohybu tělesných segmentů na tepelné ztráty při vytrvalostním lovu. Hlavní řešitel: Mgr. Michal Stručka (2022–2024)

Ukončené výzkumné projekty a granty

GAČR 18-15480S Smrt, pohřeb a kostra prizmatem funerální archeologie a tafonomie: pohřebiště u druhého kostela na Pohansku (Břeclav). Hlavní řešitel: doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D., spolupracovník: Mgr. Vojtěch Fikar (2018–2020)

GAČR 18-16287S Rekonstrukce mobility lidí středního a mladého paleolitu na základě muskuloskeletálního modelování. Hlavní řešitel: Mgr. Martin Hora, Ph.D., spolupracovník: doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. (2018–2020)

GAUK 642218 Využití 3D modelů artikulačních ploch pánevních kostí v odhadu věku dožitého podle kostry. Vedoucí: prof. RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc., hlavní řešitel: Mgr. Anežka Kotěrová (2018–2020)

GAUK 1590218 Klasifikace pohlaví na základě lebky s ohledem na senescenční změny a tloušťku měkkých tkání obličeje: modelování dat za využití principů virtuální antropologie. Vedoucí: doc. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D., hlavní řešitel: Mgr. Barbora Musilová (2018–2020)

GAČR 17-01878S Životní styl a identita velkomoravské aristokracie: archeologická a bioarcheologická analýza dokladů nejvyšších elit v Mikulčicích. Spoluřešitel: prof. RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc. Spolupracovníci: doc. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D., doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D., RNDr. Šárka Bejdová, Ph.D., Mgr. Ján Dupej (2017–2019)

GAUK 1088217 Rekonstrukce pánevního skeletu fosilních homininů z pozdního pleistocénu: paleobiologické a funkční interpretace. Vedoucí: prof. RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc., hlavní řešitel: Mgr. Rebeka Rmoutilová (2017–2019)

GAUK 1250317 Monitoring vlivu adipózní estrogenizace na tělesný profil českých mužů. Vedoucí: doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D., hlavní řešitel: Mgr. Jan Novák (2017–2019) 

GAUK 250559 Sledování somatického a motorického vývoje českých předškolních dětí.  Vedoucí: doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D., hlavní řešitel: Bc. Daniela Samešová (2017–2019)

GAUK 526216 Výživa člověka v raném středověku:  Syntéza poznatků analýzy stabilních izotopů a mikrostruktury zubů v souvislosti se sociální strukturou. Vedoucí: doc. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D., hlavní řešitel: Mgr. Alexandra Ibrová (2016–2018)

GAUK 656216 Forenzní identifikace a progrese/reverze věku dětí a juvenilních jedinců. Vedoucí: doc. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D., hlavní řešitel: Mgr. Eva Hoffmannová (2016–2018)

GAUK 202615 Komplexní genetická analýza u pacientů s vybranými kostními dyspláziemi. Hlavní řešitel: RNDr. Roman Šolc, Ph.D. (2015–2016)

GAČR 14-22823S Lidé na sklonku Velké Moravy: bioarcheologická a tafonomická analýza nového pohřebiště u rotundy na severovýchodním předhradí Pohanska u Břeclavi. Hlavní řešitel: doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. (2014–2016) 

GAUK 1506314 Ontogeneze hutné kostní tkáně: Mikro-CT analýza geometrických vlastností průřezů dlouhých kostí končetin nedospělých jedinců ze sklonku Velké Moravy (Pohansko u Břeclavi). Vedoucí: doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D., hlavní řešitel: Mgr. Kristýna Farkašová (2014–2016)

GAUK 642413 Bioarcheologie populací raného středověku Evropy: vztah zdravotního stavu, sociální diferenciace, migrace a výživy. Vedoucí: RNDr. Petr Velemínský, Ph.D., hlavní řešitel: Mgr. Sylva Kaupová, Ph.D. (2013–2014)

GAUK 651112 Laktázová persistence a její asociace k subsistenční strategii: příspěvek k populační historii afrického sahelu. Vedoucí: prof. Mgr. Viktor Černý, Dr., hlavní řešitel: Mgr. Edita Priehodová, Ph.D. (2012–2014)

GAUK  674812 Odhad věku trestní odpovědnosti podle morfologie obličeje: matematické modelování časových řad 3D faciálních modelů. Vedoucí: doc. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D., hlavní řešitel: Mgr. Jana Špačková (2012–2014)

GAUK  613012 Kostra pohybového aparátu: tvar, funkce a sociální struktura. Vedoucí: doc. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D., hlavní řešitel: Mgr. Hana Brzobohatá, PhD. (2012–2014)

GAUK 408911 Vliv motorických projevů olivocerebelární degenerace na hutnou kostní tkáň: Biomechanika a chování. Vedoucí: doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D., hlavní řešitel: Mgr. Alena Jindrová (2011–2013)

GAČR P302/11/P582 Stresový hormon prolaktin a přirozená imunita - úloha v patogenezi autoimunitního diabetes. Hlavní řešitel: RNDr. Pavlína Čejková, Ph.D. (2011–2013)

GAUK 316211 Úloha cytokinu prolaktinu v navození imunitní dysbalancí. Vedoucí: RNDr. Pavlína Čejková, Ph.D., hlavní řešitel: Mgr. Iva Němečková (2011–2012)

Centralizovaný RP MŠMT CSM49 Rozvoj laboratoře molekulární antropologie. Hlavní řešitel: RNDr. Pavlína Čejková, Ph.D. (2011)

Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT C55 Zřízení laboratoře 3D zobrazovacích a analytických metod. Hlavní řešitel: doc. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.  (2011)

GAUK 169310 Proporce dolní končetiny ve vztahu k lokomoci a termoregulaci. Vedoucí: doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph. D., hlavní řešitel: Mgr. Martin Hora, Ph.D. (2010–2012)

GAČR 206/09/0589 Diachronní změny geometrických parametrů průřezů dlouhých kostí u lidských populací pravěku střední Evropy: biomechanická analýza. Hlavní řešitel: doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. (2009–2011)

Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT C 37 3 Zřízení laboratoře 3D zobrazovacích a analytických metod. Hlavní řešitel: doc. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D. (2008–2010)

 

Akce dokumentů