E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníERASMUS+

Výjezd v zimním semestru 2023

Koordinátor katedry antropologie a genetiky člověka

RNDr. Šárka Bejdová, Ph.D.
Laboratoř 3D zobrazovacích a analytických metod
Viničná 7, 128 00 Praha 2
Tel.: (+420) 22195 16 09
Email: bejdova@natur.cuni.cz

Seznam smluv Katedry antropologie a genetiky člověka

Země

Univerzita

Bez rozlišení

(Studenti*měsíce)

Bakalář

 

Magistr

 

Doktorand

 

Španělsko

Universidad Del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Bilbao

-

2*6

-

-

Španělsko Universidad Autónoma de Madrid 2*5 - - -
Portugalsko Universidade de Coimbra 2*6 - - -

Francie

Universite Bordeaux 1 

2*5

-

-

-

Francie

Universite Paul Sabatier – Toulouse III

-

1*10

1*10

1*10

Polsko

Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu

-

1*10

1*10

1*10

Jak postupovat při zájmu o Erasmus+ pobyt

Před podáním žádosti na katedru postupujte podle návodu na fakultních stránkách. Po vybrání zahraniční univerzity kontaktujte katedrového koordinátora. Katedrovému koordinátorovi zasílejte přihlášku k výběrovému řízení. Tato přihláška bude podkladem při posuzování způsobilosti studenta ke studiu na zahraniční univerzitě a musí obsahovat tyto náležitosti:

 • Strukturovaný životopis.
 • Cíl studia na zahraniční univerzitě – motivační dopis: zdůvodnění, proč chcete vyjet na vybranou univerzitu, v angličtině (případně v jazyce výuky na zahraniční univerzitě).
 • Vypočtený průměr studijních výsledků v Bc. i Mgr. programu a výpis absolvovaných předmětů (se známkami) ze SISu – průměrný prospěch nesmí být horší než 2,50!
 • Doporučení školitele s podpisem (mimo 1. a 2. ročník bakalářského studia).
 • Formulář Návrh protokolu o studijním plánu v rámci programu ERASMUS+ (jeho vzor je možné stáhnout na fakultních stránkách). V protokolu také uveďte přibližné datum odjezdu a plánované období pobytu. Formulář k VŘ doneste zatím bez podpisů školitele a garantů. 
  Pro praktické stáže analogicky návrh náplně praktické stáže (k tomuto účelu není speciální formulář).
 • Údaje o zahraničních předmětech, které jsou uvedené v protokolu o studijním plánu: sylabus, rozsah předmětu, počet kreditů, způsob ukončení předmětu – důležitá položka, které je nutné věnovat velkou pozornost!
 • Informace o jazykových znalostech (výhodou je doklad o těchto znalostech – jaký jazyk, složené zkoušky, certifikáty aj.).

Každý student si může podat až tři přihlášky za jednu fakultu, na které studuje.

Přihlášku po předchozí domluvě (bejdova@natur.cuni.czzaneste osobně

katedrovému koordinátorovi do 23. 2. 2023.

 

Přesný termín VŘ bude přihlášeným studentům oznámen e-mailem a

vyvěšen na stránkávh Katedry AGČ.

 

Kritéria výběru uchazečů

Uchazeče vybírá komise, složená z katedrového koordinátora a dalších členů katedry a to na základě následujících kritérií:

 • Motivační dopis
 • Navrhovaný studijní plán
 • Prospěch studenta
 • Přednost mají pobyty s předem domluvenou stáží v laboratoři apod.

Termíny a následný postup po výběrovém řízení na katedře (pro výjezd v zimním semestru 2023)

 • Doručení přihlášky na výběrové řízení katedrovému koordinátorovi do 23.2.2023.
 • Soubežně s tím si student založí elektronickou přihlášku (Webové aplikace UK).
 • Údaje z Návrhu protokolu zanese student do aplikace a vytiskne ve formě formuláře s Table A a Table B.
 • Následuje schvalování Návrhů protokolů o studijním plánu a formulářů z aplikace garanty oborů a programů.
 • Schválený Návrh protokolu a podepsaný formulář z aplikace se zasílá do ERASMUS kanceláře.

Důležité termíny viz harmonogram.

Neodkládejte přihlášení na Erasmus+ na podzimní výběrová řízení. Ta nemusí již proběhnout z důvodu velkého zájmu v jarních výběrových řízeních a z důvodu vyčerpání finančních prostředků přidělených na tento rok!

Pokud máte nějaké nejasnosti a potřebujete konzultaci, kontaktujte katedrového koordinátora na mailu bejdova@natur.cuni.cz.

 

Užitečné odkazy
Erasmus PřF UK
Erasmus UK
Webové aplikace UK
Přehled garantů studijních programů a oborů

 

Akce dokumentů