E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníERASMUS+

Koordinátor katedry antropologie a genetiky člověka

RNDr. Šárka Bejdová, Ph.D.
Laboratoř 3D zobrazovacích a analytických metod
Viničná 7, 128 00 Praha 2
Tel.: (+420) 22195 16 09
Email: bejdova@natur.cuni.cz

Fakultní koordinátor

RNDr. Jakub Hraníček  Ph.D.

Kancelář Erasmus+
Na Slupi 16, Praha 2
Tel./fax: (+420) 22195 11 66
E-mail: erasmus@natur.cuni.cz
Úřední hodiny: 
Po   12:00 – 14:00
St    10:00 – 12:00

Kateřina Tesaříková
(studentská mobilita )
Tel. (+420) 22195 11 65
E-mail: tesarik1@natur.cuni.cz
Úřední hodiny: 
Po, Čt   12:00 – 15:00
Út, St   10:00 – 12:00

Univerzitní (institucionální) koordinátor

Mgr. Ivana Herglová, Ph.D.
Evropská kancelář RUK
Ovocný trh 3, 116 33 Praha 1
Tel.: (+420) 224 491 710
Fax : (+420) 224 229 487
E-mail: ivana.herglova@ruk.cuni.cz
www: https://www.cuni.cz/UK-39.html

Seznam smluv Katedry antropologie a genetiky člověka

Země

Univerzita

Bez rozlišení

(Studenti/měsíce)

Bakalář

 

Magistr

 

Doktorand

 

Španělsko

Universidad Del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Bilbao

-

2/12

-

-

Španělsko

Autonomous University of Madrid

2/10

-

-

-

Portugalsko Universidade de Coimbra 2/12 - - -

Francie

Universite Bordeaux 1 

2/10

-

-

-

Francie

Universite Paul Sabatier – Toulouse III

-

1/10

1/10

1/10

Polsko

Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu

-

1/10

1/10

1/10

Jak postupovat při zájmu o Erasmus+ pobyt

Před podáním žádosti na katedru postupujte podle návodu na fakultních stránkách. Po vybrání zahraniční univerzity kontaktujte katedrového koordinátora. Katedrovému koordinátorovi zasílejte přihlášku k výběrovému řízení. Tato přihláška bude podkladem při posuzování způsobilosti studenta ke studiu na zahraniční univerzitě a musí obsahovat tyto náležitosti:

 • Strukturovaný životopis.
 • Cíl studia na zahraniční univerzitě – motivační dopis: zdůvodnění, proč chcete vyjet na vybranou univerzitu, v angličtině (případně v jazyce výuky na zahraniční univerzitě) a češtině.
 • Vypočtený průměr studijních výsledků v Bc. i Mgr. programu a výpis absolvovaných předmětů (se známkami) ze SISu – průměrný prospěch nesmí být horší než 2,5!
 • Doporučení školitele s podpisem (mimo 1. a 2. ročník bakalářského studia).
 • Formulář Návrh protokolu o studijním plánu v zahraničí programu ERASMUS+ PřF UK v Praze – jeho vzor je možné stáhnout na fakultních stránkách. V protokolu také uveďte přibližné datum odjezdu a plánované období pobytu. Formulář k VŘ doneste zatím bez podpisů školitele a garantů. 
  Pro praktické stáže analogicky návrh náplně praktické stáže (k tomuto účelu není speciální formulář) - též bez podpisů školitele a garantů.
 • Údaje o zahraničních předmětech, které jsou uvedené v protokolu o studijním plánu: sylabus, rozsah předmětu, počet kreditů, způsob ukončení předmětu – důležitá položka, které je nutné věnovat velkou pozornost!
 • Informace o jazykových znalostech (výhodou je doklad o těchto znalostech – jaký jazyk, složené zkoušky, certifikáty aj.).

Každý student si může podat až tři přihlášky za jednu fakultu, na které studuje.

Zaslání přihlášky na výběrové řízení katedrovému koordinátorovi do 10.9.2020.

Přesný termín VŘ bude přihlášeným studentům oznámen e-mailem a vyvěšen na stránkách Katedry antropologie a genetiky člověka.

Kritéria výběru uchazečů

Uchazeče vybírá komise, složená z katedrového koordinátora a dalších členů katedry a to na základě následujících kritérií:

 • Motivační dopis
 • Navrhovaný studijní plán
 • Prospěch studenta
 • Přednost mají pobyty s předem domluvenou stáží v laboratoři apod.

Termíny a následný postup po výběrovém řízení na katedře (pro výjezd v letním semestru 2020)

 • Zaslání přihlášky na výběrové řízení katedrovému koordinátorovi do 10.9.2020.
 • Po úspěšném absolvování výběrového řízení na katedrách následuje schvalování Návrhů protokolů o studijním plánu GARANTY OBORŮ.
 • Současně si student založí elektronickou přihlášku (Webové aplikace UK).
 • Údaje z Návrhu protokolu zanese student do aplikace a vytiskne ve formě formuláře s Table A a Table B.
 • Podepsaný Návrh protokolu a formulář z aplikace předloží GARANTOVI PROGRAMU k závěrečnému potvrzení.
 • Schválený Návrh protokolu a podepsaný formulář z aplikace zanese následně student do ERASMUS kanceláře.

Důležité termíny viz harmonogram.


Pokud máte nějaké nejasnosti a potřebujete konzultaci, kontaktujte katedrového koordinátora na mailu bejdova@natur.cuni.cz.

 

Užitečné odkazy
Erasmus PřF UK
Erasmus UK
Webové aplikace UK
Přehled garantů studijních programů a oborů


 

Akce dokumentů