E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAbsolventi doktorského studia

Absolventi doktorského studia od roku 2006

2020 – 2019 – 2018 – 2017 – 2016 – 2015 – 2014 – 2012 – 2011 – 2010 –  2009 –  2008 –  2007 –  2006

2020

Mgr. Martina Čížková, Ph.D.
Populační struktura, migrace a dynamika Afriky a Arábie

Mgr. Anežka Kotěrová, Ph.D.
Age-at-death estimation of the adult skeleton: New approaches to the evaluation of senescence indicators

Mgr. Rebeka Rmoutilová, Ph.D.
Virtual reconstruction, interests and contribution to the paleobiological studies of fossil humans

 

2019

Mgr. Pavla Zedníková Malá, Ph.D.
Rekonstrukce přibližné podoby člověka podle lebky: kritické zhodnocení principů metody a analýza vybraných kraniofaciálních vztahů.

Mgr. Gabriela Vacínová, Ph.D.
Fyziologie přirozeného a patologického stárnutí zaměřená na studium biochemických a genetických markerů u pacientů s Alzheimerovou nemocí

 

2018  

Alizé Lacoste Jeanson, MSc., Ph.D.
"Putting flesh and fat back onto the bones”: A 3D analysis of the influence of body composition and mass on bone architecture

Mgr. Veronika Moslerová, Ph.D.
Hodnocení morfologie obličeje pacientů s orofaciálními rozštěpy v návaznosti na terapeutické postupy

RNDr. Roman Šolc, Ph.D.
Molekulárně genetická analýza vybraných kryptických přestaveb lidských chromozómů

 

2017  

Mgr. Sylva Kaupová, Ph.D.
Bioarcheologie středověké populace střední Evropy: vztah zdravotního stavu, sociální diferenciace a výživy

Mgr. Kateřina Lochovská, Ph.D.
Úloha rudimentárních struktur v odontogenezi

Mgr. Edita Priehodová, Ph.D.
Ko-evoluční aspekty genetické diverzity: mléčná produkce a laktázová persistence

 

2016  

Mgr. Lenka Dušátková, Ph.D.
Studium genetických a infekčních rizikových faktorů v patogenezi obezity u českých adolescentů

Mgr. Martin Hora, Ph.D.
Proporce dolní končetiny a energetická nákladnost lokomoce lidí svrchního pleistocénu

RNDr. Olga Lischková, Ph.D.
Genetické pozadí obezity a její léčba bariatrickou chirurgií

Mgr. Jana Nováčková, Ph.D.
Vplyv geografie a subsistencie na distribúciu haploskupín chromozómu Y v Európe a Afrike

 

2015  

RNDr. Šárka Bejdová, Ph.D.
Změny obličejové části lebky na území střední Evropy v průběhu posledních 1200 let

 

2014  

RNDr. Jana Boháčová, Ph.D.
Genetické a proteomické analýzy vybraných poruch kardiovaskulárního systému

RNDr. Hana Brzobohatá, Ph.D.
Tvarová variabilita proximální a distální části lidské kosti holenní

Mgr. Svatava Lagronová, Ph.D.
Časná morfogeneze dolních tvářových zubů u myší s genovými defekty

 

2012  

Mgr. Karolína Absolonová, Ph.D.
Histologický odhad dožitého věku jedince ze spálené a nespálené kompaktní kosti lidského žebra

Mgr. Lucie Bigoni, Ph.D.
Fenotypová variabilita skeletu: asymetrie, pohlavní dimorfismus a jejich proměny v čase

Mgr. Pavel Čapek, Ph.D.
Mutation Screening in Familial Cardiovascular Diseases

RNDr. Dana Sedláčková, Ph.D.
Postprandiální změny hormonů příjmu potravy u pacientek s anorexia nervosa a bulimia nervosa

 

2011  

Mgr. Patrik Galeta, Ph.D.
Struktura populace a modelování jejích změn: Neolitická demografická tranzice ve střední Evropě

RNDr. Martina Kujanová, Ph.D.
Biologická variabilita člověka ve světle vybraných morfologických a molekulárně biologických znaků

 

2010  

RNDr. Edvard Ehler, Ph.D.
Y chromosomální polymorfismy v české populaci se zaměřením na moravské Valašsko: evolučně antropologická studie

RNDr. Petra Havelková, Ph.D.
Entezopatie a fyzická aktivita u velkomoravské populace (9.-10. století) s přihlédnutím k sociální struktuře a životním podmínkám obyvatelstva.

Mgr. Ludmila Máčová, Ph.D.
Méně běžné metabolity hormonálních steroidů ve fyziologii a patofyziologii člověka.

RNDr. Vlasta Sýkorová, Ph.D.
Molekulárně- genetická analýza karcinomů štítné žlázy

 

2009  

Mgr. Richard Marván, Ph.D.
Gene flow and its consequnces for microevolution in Taraxacum (Asteraceae)

Mgr. Alžběta Vašíková, Ph.D.
Expresní analýzy u pacientů s myelodysplastickým syndrome

RNDr. Hana Zamrazilová, Ph.D.
Změny tělesného složení obézních dětí během redukčního procesu. Studium vybraných kandidátních genů pro obezitu a jejich asociací s antropometrickými a biochemickými parametry

 

2008

MUDr. Erik Herman , Ph.D.
Vliv životních událostí na vznik a léčbu depresivní poruchy a generalizované úzkostné poruchy v psychiatrické ambulanci

RNDr. Markéta Urbanová, Ph.D.
Molekulárně biologické aplikace v archeologickém a antropologickém kontextu

 

2007

RNDr. Martina Hrušková, Ph.D.
Tělesný vývoj českých dětí od narození do dosažení šesti let

MUDr. Olga Hudáková, Ph.D.            
Deformity skeletu u kostních dysplazií se sníženou kostní hustotou: osteogenesis imperfekta

doc. Mgr. Eva Jozífková, Ph.D.
Sexuální submisivita, dominance a fenomén sadomasochismu

MUDr. Irena Kosková, Ph.D.           
Složení těla, distribuce tuku, metabolický a endokrinologický profil: závislost na reprodukční fázi a vzájemné vztahy těchto charakteristik

Mgr. Petra Lukášová, Ph.D.          
Genetické příčiny MODY (Maturity-Onset Diabetes of the Young)- sledování prevalence mutací „MODY“ genů v české populaci diabetiků a kontrol

Mgr. Daniela Vejražková, Ph.D.    
Genetický metabolismus. Vybrané genetické a hormonální faktory účastnící se jeho regulace

 

2006

RNDr. Hana Eliášová, Ph.D.      
Superprojekce a projektivní transformace 3D prejektů

RNDr. Andrea Dušková, Ph.D.        
The application of use-wear analysis on the Czech Upper Paleolithic chipped industry

RNDr. Mária Hovořáková, Ph.D.           
Časná morfogeneze dentice u člověka

Mgr. Barbova Nováková, Ph.D.             
Analýza antropometrických charakteristik romských a neromských novorozenců

Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D.                
Semilongitudinální růstová studie vybraných tělesných znaků, procenta tuku a kožních řas u školních dětí v České republice

Mgr. Markéta Vaňková, Ph.D.         
Variabilita lidské mitochondriální DNA v české populaci

 

Akce dokumentů