E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCovid19 - aktuální fakultní informace k 1.6.2020

Odkazy na informace pro studenty a zaměstnance Přírodovědecké fakulty UK

Všechny aktuality UK ohledně Covid19.

Výňatek ze Stanoviska krizového štábu ze dne 1.6.2020

Rozpis podmínek pro pohyb osob v prostorách PřF UK

Režim vstupu studentů na fakultu

1. Budovy fakulty jsou studentům otevřeny v pracovní dny mezi 7 a 19 hod.

2. Studenti jsou při vstupu do prostor fakulty povinni použít za tím účelem tam umístěné dezinfekční prostředky na ruce. Studenti nejsou povinni nosit ochranné prostředky dýchacích cest (např. respirátor, rouška, ústenka apod.), pokud zachovávají rozestupy nejméně 2 m a pokud není v místnosti více než 15 osob.

3. Před prvním vstupem do školy student musí poskytnout písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Pokud již toto prohlášení bylo vůči škole učiněno, student jej znovu nepodává.

4. V rámci PřF se toto čestné prohlášení o bezinfekčnosti podává v elektronického formě, kdy se ofotí vyplněný a podepsaný formulář, a zašle se na e-mail příslušné studijní referentce, případně je možné formulář podepsat a odevzdat přímo na místě výuky nebo zkoušky. Kontakty na studijní referentky naleznete zde.

5. Studijní oddělení zajistí vložení informace podání čestného prohlášení studentem do SIS.

6. V případě nedodání čestného prohlášení nemůže studentu být umožněn vstup na fakultu, a to ani za účelem účasti na zkoušení. 

7. Pedagogickým pracovníkům se ukládá před zahájením zkoušení či výuky povinnost prověřit, zda student podal čestné prohlášení, a pokud nikoli, takovéhoto potenciálně zdravotně rizikového studenta z výuky či zkoušení vyloučit.

Režim studia na fakultě

1. Osobní přítomnost studentů je možná pouze za přítomnosti nejvýše 15 studentů ve výukové skupině. Studium  se koná bez nutnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest při počtu maximálně 15 osob v místnosti.

2. Omezení počtu studentů ve výukové skupině se netýká praktické a terénní výuky. Venkovní výuka se koná bez nutnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest, pokud je zachován rozestup nejméně 2 m.

Režim zahraničních cest studentů a zaměstnanců fakulty

1. S ohledem na aktuální pozitivní vývoj pandemie COVID-19 se ruší plošné omezení zahraničních cest studentů a zaměstnanců fakulty.

2. Souhlas se zahraniční cestou bude řešen podle aktuální epidemiologické situace v cílové destinaci a souvisejících dopravních omezení. Žádáme tímto schvalovatele zahraničních cest, aby při schvalování jednotlivých cest zohlednili také riziko karantény, vynuceného prodloužení pobytu či testování, které bude zaúčtováno k tíži daného pracoviště/pracovní skupiny.

3. Upozorňujeme, že pojištění zahraničních cest se nevztahuje na lokace, do kterých je dle Ministerstva zahraničních věcí ČR doporučeno necestovat. U ostatních států cestovní pojištění platí, ale vztahuje se pouze na léčebné výlohy (tj. hospitalizaci z důvodu nemoci), nikoli na dodatečné náklady vzniklé v souvislosti s nařízenou karanténou a pobytem.

Výňatek ze Zasedání krizového štábu PřF UK ze dne 4. 5. 2020.

Režim přístupu do budov fakulty od 11. 5. 2020:

S ohledem na aktuální opatření vlády a RUK budou budovy od 11. 5. 2020 fakulty otevřeny v pracovní dny mezi 7 a 19 hod. 

Prohlášení studentů o bezinfekčnosti:

Student může být osobně přítomen ve škole pouze tehdy, pokud je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění. 

Před prvním vstupem do školy student musí v souladu s opatřeními MŠMT a doporučením RUK poskytnout písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 

V rámci PřF UK se toto čestné prohlášení o bezinfekčnosti podává e-mailem, zasláním ofoceného a podepsaného formuláře příslušné studijní referentce, případně je možné formulář podepsat a odevzdat na místě.

Formuláře s čestným prohlášením jsou ke stažení zde: 

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/bc-nmgr/formulare/cestne-prohlaseni-o-neexistenci-priznaku-viroveho-infekcniho-onemocneni

Kontakty na referentky studijního oddělení jsou uvedeny zde: (https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studijni-oddeleni).

Organizace studia od 11. 5. 2020:

Osobní přítomnost studentů při studiu na vysoké škole je možná pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině. 

Toto omezení se netýká praktické a terénní výuky (při dodržení všech platných epidemiologických nařízení, specifika výuky lze konzultovat se sekčními proděkany).

Výňatek z Jednání kolegia děkana PřF UK ze dne 27. 4. 2020.

Aktuální opatření k fungování VŠ: Od 27. 4. 2020 je povolen přístup všem studentům na VŠ, a to pouze při zohlednění platných nařízení. Hromadná výuka ve všech ročnících a jakákoliv jiná výuka probíhá nadále pouze distančními formami (on-line), a to do odvolání. Informace jsou zveřejněny v opatřeních krizového štábu fakulty na webových stránkách PřF UK a UK. Zajištění výuky, konzultací a výzkumných aktivit na jednotlivých sekcích se řídí pokyny sekčních proděkanů. Čestná prohlášení, která mají studenti připravena před učebnami nebo si je mohou stáhnout z webu (ZDE) a vyplnit doma, odevzdají  před zahájením výuky, konzultace či zkoušky vyučujícímu. Prohlášení se pak shromažďují na příslušných pracovištích. Dezinfekční prostředky jsou k dispozici v každé budově. Na konzultaci/zkoušku se studenti dostaví ve stanovený čas tak, aby se minimalizovalo riziko šíření případné infekce, studenti budou rozděleni do menších skupin max. 5 osob, zhodnocení a vyhlášení výsledků zkoušky proběhne vždy po vyzkoušení 1 studenta v daném časovém rozmezí, po oznámení výsledků zkoušky student neprodleně opustí budovu, učebna/laboratoř bude připravena tak, aby byly zajištěny dostatečné prostorové rozestupy jak mezi studenty, tak akademiky (minimálně 2 metry), rozestupy se musí dodržovat i ve společných prostorách, studenti budou před zkouškou setrvávat v jiné (čekací) místnosti za totožných podmínek, počet členů zkušební komise bude zredukovaný na nezbytné minimum.

Informace pro GAUK řešitele s ohledem na krizovou situaci.

Informace k výuce na PřFUK od 20. 4. 2020.

Zasedání krizového štábu ze dne 14. 4. 2020.

Zasedání krizového štábu ze dne 6. 4. 2020.

Zasedání krizového štábu PřF UK ze dne 30. 3. 2020.

Aktuální informace k organizaci studia 25. 3. 2020.

Slovo děkana fakulty prof. Jiřího Zimy k aktuální situaci 24. 3. 2020.

Zasedání krizového štábu PřF UK ze dne 23. 3. 2020.

Publikováno: Pondělí 01.06.2020 23:40

Akce dokumentů