E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNová kniha Otazníky kolem genového inženýrství

Právě vyšla nová kniha Otazníky kolem genového inženýrství od doc. RNDr. Vladimíra Vondrejse, CSc., člena katedry genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze
Otazníky kolem genového inženýrství - Vladimír Vondrejs

Otazníky kolem genového inženýrství

Autor: doc. RNDr. Vladimír Vondrejs, CSc.

Nakladatelství Academia, Praha 2010
ISBN 978-80-200-1892-2
135 stran textu a obrázků
Doporučená cena 185 Kč

 

Jak a proč knížka vznikla?

Knížku jsem napsal na objednávku nakladatelství Academia Praha pro knižnici Průhledy. Vznikla z potřeby seznámit odbornou i neodbornou veřejnost se základními spory, které rozvoj genového inženýrství provázely, s jejich postupným vývojem, s možnostmi jejich řešení a s hlavními argumenty odpůrců a zastánců.

Co v knize najdete?

Po obecném úvodu jsem se pokusil o porovnání vlastností záznamu genetické informace v buňkách s psanými záznamy v lidských písemnostech. Zejména neodborníkům a středoškolákům by to mělo umožnit seznámit se s tím, jak to v buňkách chodí na molekulární úrovni, jaký je vztah mezi záznamem genetické informace a jejím projevem. I pro odborníky může být tento pohled inspirativní a může povzbudit k dalšímu rozvíjení této paralely.

Následuje kapitola o tom, co je to genové inženýrství a jaké jsou základy sporů s náboženskou ideologií, naznačuje paralely s bájnými spory okolo využívání ohně a ukazuje, že tato disciplína pomáhá lidem snižovat závislost na prostředí, což je shodou okolností i jedna ze základních tendencí fylogenetického vývoje organizmů.

Mnoho odpůrců si neuvědomuje, že umělé genetické modifikace organizmů se neobjevují až po vzniku genového inženýrství. Pokusil jsem se stručně ukázat, že lidé modifikují dědičné vlastnosti organizmů odpradávna, a to nejdříve více méně neuvědoměle-intuitivně, později s využitím poznatků klasické genetiky a teprve potom navazují netradiční metody, mezi které patří modifikace metodami buněčného a dále i genového inženýrství.

Zásahy genových inženýrů jsou nesporně umělé, ale je třeba zdůraznit, že genoví inženýři napodobují přírodu a půjčují si její nástroje. Tzn. že umělost jejich zásahů není absolutní. Dosti velký prostor je věnován příkladům ukazujícím, odkud se vypůjčují enzymy pro modifikace DNA a RNA ve zkumavce a odkud se vypůjčují různé úseky nukleových kyselin, které v modifikacích hrají důležitou roli.

Mezi nejsilnější argumenty příznivců genového inženýrství patří poukazy na možnosti použití těchto metod a strategií, a to jak v základním výzkumu, tak v praktických aplikacích. Genové inženýrství slouží svému vlastnímu rozvoji. Bez genového inženýrství by nebyl možný dnešní rozvoj biologie jako vědy. Uplatňuje se však i v průmyslu, lidské a veterinární medicíně, zemědělství, při identifikaci zločinců a tatínků. Má evidentní význam pro energetiku a výrobu pohonných hmot, odstraňování odpadů a různých znečištění. Kapitola zahrnuje množství názorných příkladů možných využití.

Rozsáhlá kapitola „ Čeho se obáváme a jak ohrožením předcházet“ naznačuje nejen jaká jsou hlavní ohrožení, jimž je nutné čelit, ale prochází vývojem obranných prostředků, které postupně odstraňují nová nebezpečí spojená s novými možnostmi aplikací. Kapitola vrcholí náčrtem nových bezpečnějších metod, které se rozvíjejí v souvislosti s uvolňováním modifikovaných rostlin do veřejného prostoru a upozorňuje i na možnosti manipulací „na nečisto“.

Důležitou součástí genových modifikací je i legislativní a etická stránka činnosti, výchova a výuka odborníků a sledování vlivu rozvoje genového inženýrství na globalizaci a proměny člověka.

Knížka končí závěrem, slovníčkem důležitých termínů a seznamem doporučené literatury a důležitých webových stránek.

Komu je knížka určena?

Při psaní příručky jsem myslel hlavně na své posluchače na přírodovědecké fakultě a pochopitelně i na další vysokoškoláky, učitele na středních a odborných školách, jejich zvídavé žáky, angažované neodborníky i odborníky s vyhraněným zájmem o aktuální otázky spojené s genovým inženýrstvím, které často trápí veřejnost a někdy ji vystavují i obavám a různým zdůvodněným, anebo dokonce i naivním, bezdůvodným strachům. Byl bych rád, kdyby knížku četli také odpůrci a získali tak vědomosti a zvládli terminologii pro ještě zasvěcenější argumenty, neboť pouze tříbení hodnotných argumentů pro a proti může obohatit a usměrnit vývoj genového inženýrství k úplné a trvalé bezpečnosti. Také dosažení souladu s etikou je třeba hlídat, tříbit a promýšlet.

 

S přáním hezkého počtení
autor Vladimír Vondrejs

Publikováno: Pátek 24.09.2010 08:20

Akce dokumentů